Vzdelávanie na Escalatore je profesionálne, no zároveň umožňuje neformálny dialóg

Escalator

Práve to sú vlastnosti, ktoré umožnia účastníkom Escalatora posúnúť a vylepšiť svoje organizácie. Vzdelávací a mentoringový program Escalator ukončil svoj 10. ročník. Účastníkov zo siedmich kultúrnych a kreatívnych organizácií sme sa pýtali, ako vnímajú jeho priebeh a aj tentokrát môžeme zhodnotiť, že šlo o úspešný rok.

S mentormi Paulom Bogenom a Sandym Fitzgeraldom z Olivearte Cultural Agency a za CIKE s Alexandrou Matiovou sa počas úvodných stretnutí, Escalator Study Weeku, individuálnych konzultácií a prezentácií svojich plánov stretávali:

Dominika „Modžo“ Ballová, tanečníčka a lektorka tanca v House Dance,
Ivana Bartová z organizácie Pospolitosť pre harmonický život,
Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša,
Dominik Béreš, riaditeľ Východoslovenského múzea,
Danica Pišteková z platformy/iniciatívy štyroch architektiek Woven,
Petra Pobežalová z kultúrneho centra Podivný Barón
a Ľubica Reváková z UX/Košice. 

Escalator je pre organizácie „terapiou“, ktorá ponúka pohľad dovnútra a nadhľad zvonku

Pomáha (re)organizovať, tvoriť vízie, plány a udržateľné stratégie. Hoci všetky zúčastnené organizácie pôsobia v kúltúrnom a kreatívnom priemysle, ich zameranie je rôzne. Mnohokrát však prichádzajú na to, že čelia rovnakým alebo podobným výzvam. Spoločné stretnutia na prednáškach a interaktívnych workshopoch či individuálne konzultácie s mentormi im umožnili nielen detailný prierez do vlastných organizácií, ale aj nezávislý pohľad od nezainteresovaných ľudí: „Jednoznačne sa tešíme, že vzdelávanie bolo postavené na skupinových stretnutiach. Každá organizácia bola z oblasti kreatívneho priemyslu, no každá sa venovala inej činnosti. Spoločnými diskusiami a  iným pohľadom na problémy sme sa mohli na tie naše pozrieť aj z inej perspektívy.“ – Ľubica Reváková, UX/Košice.

Podobne to vidí aj Petra Pobežalová z kultúrneho centra Podivný Barón: „Pre mňa najväčším zistením bolo, že to čo riešime v rámci našej organizácie je bežné a nie sme sami. A najmä, že vždy sa dá na každý problém pozrieť z viacerých strán. A že zmeny nie je možné vidieť hneď a každá zmena si vyžaduje čas a priestor.“

Intenzívny program priniesol výsledky ako na úrovni organizácie, tak aj pre samotných účastníkov

„V prvom rade je to zmena spôsobu komunikácie v našom tíme. Uvedomili sme si, že je veľmi potrebné byť otvorený a úprimný a do rozhodnutí zapájať celý tím. Zistili sme, že bez dobrého plánovania sa ďaleko nedostaneme, a že dôležitejší ako biznis plán je určite v našom prípade strategický plán. Veľmi prínosný bol slot o financiách, ako si stanoviť budget a ako mať reálne očakávania. Nové obzory nám otvorila časť o možnosti čerpania grantov.“ – Ľubica Reváková, UX/Košice

Zmeny v organizácií Woven vidí aj Danica Pišteková: „Už len to, že sme začali plánovať, organizovať a upratovať bol pre nás veľký posun, lebo sme to nikdy úplne nerobili a po tých rokoch to už naozaj bolo treba. Taktiež nás to prinútilo robiť vážnejšie rozhodnutia a mať aj ťažšie rozhovory. Dôležité bolo aj obzrieť sa a uvedomiť si, že 10 rokov fungovania je už úspech sám o sebe a že veci sa proste menia, aj organizácie sa vyvíjajú tak, ako ľudia v nich. Myslím si, že budeme schopné lepšie reagovať na rôzne zmeny, ktoré budú prichádzať, budeme vedieť byť flexibilnejšie v rozdeľovaní úloh, čo je pre nás veľmi dôležité, keďže náš čas a energia sú veľmi limitované a veľmi rýchlo sa menia.“

Jasnejšie smerovanie – misia, vízia a hodnoty

Tanečníčke a lektorke Dominike „Modžo“ Ballovej priniesol Escalator nové poznatky v oblasti financií a pomohol jej zamyslieť sa nad svojím smerovaním: „Escalator mi ukázal novú štruktúru, ktorá dáva zmysel a kedykoľvek sa opäť človek stratí, tak sa má o čo oprieť, vrátiť sa späť na svoju cestu. A to je presne to, čo som potrebovala. Mám oveľa väčšiu motiváciu, chuť a nasadenie budovať organizáciu, keď viem kam idem.“

Najvýraznejší posun vidí Ivana Bartová z organizácie Pospolitosť pre harmonický život „na osobnostnej úrovni. Všetko je o vzťahoch, komunikácii a dohodách.“

Budovanie kapacít organizácie je nevyhnutnosťou

S napredujúcou dobou sa menia aj potrebné zručnosti pre rozvoj udržateľný chod organizácií. Účastníci pripúšťajú potrebu vzdelávania ako nutnosť kráčania s napredujúcim a meniacim sa svetom:

„Tak ako sa mení doba, tak aj fungovanie v nej. Preto je podľa mňa veľmi dôležité sledovať a vzdelávať sa vo veciach, v ktorých sa pohybujeme.“ – Petra Pobežalová, Podivný Barón

Potrebu dlhodobého budovania kapacít vidí aj Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša: „Mentoring je jednoznačne prínosný pre vylepšenie individuálneho prístupu k práci, pre odborný rast a vnímanie organizácie ako kompaktného celku s individuálnymi know-how vstupmi. Sharing is caring, čoho výsledkom je aj pozitívne budovanie kapacít s dlhodobou perspektívou.“

Budovanie kapacít organizácie považuje za nevyhnutné aj Dominik Béreš, riaditeľ VSG: „Doba priniesla nové výzvy, v ktorých si nepostačíme len s vedomosťami a skúsenosťami, ktoré sme nadobudli počas rokov štúdií či predchádzajúcich rokov. Nové kapacitné spôsoby udržania a napredovania organizácie „utekajú“ míľovými krokmi a dajú sa porovnať s inováciami v technologickom svete.“

Na mieru šité prednášky a individuálny mentoring

Každá z organizácií má svoje špecifiká, preto je každoročne snahou organizátorov prispôsobiť prednášky tak, aby čo najefektívnejšie zasiahli cieľovú skupinu – a teda v čo najväčšej miere naplnili potreby zapojených organizácií v tých oblastiach, ktoré ich môžu v niečom posunúť.

„Nové pohľady na vec nastali vo viacerých oblastiach, ako personálny manažment, tím vedenia organizácie, časový manažment riadenia organizácie či marketingové nástroje,“ zhodnotil Dominik Béreš.

Účastníci pozitívne zhodnotili výber prednášok, praktických cvičení ale aj priateľskú atmosféra CIKE v priestoroch Kulturparku, ktoré podľa Lucie Benickej „umožnila neformálne dialógy, ako aj individuálne stretnutia k aktuálnym témam a výmenu informácií s lektormi k aktuálnemu stavu organizácie. Konzultácie online ,na mieru’ boli prínosom pre formovanie statusu organizácie a jej hlavných cieľov.” Najväčší posun vidí „Predovšetkým v redefinovaní poslania a cieľov organizácie z dlhodobého aspektu.“

Aj pre Ľubicu Revákovú bol obzvlášť prínosný mentoring: “Veľmi dobre boli vyvážené prednášky s praktickými cvičeniami. Oceňujem individuálne sedenia s mentormi, kde sme mali možnosť priamo odkonzultovať problémy našich organizácií.”

Vďaka programom ako je Escalator môžeme aj naďalej prispievať k skvalitňovaniu a budovaniu kultúrneho a kreatívneho priemyslu nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Tohtoročným “escalatorcom” držíme palce a veríme, že im tento program prinesie potrebné riešenia a úspech pre ich organizácie.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.