Udržateľný rast, stratégie a nové partnerstvá. Siedmy ročník Escalatora očami účastníkov

Príbehy

Escalator je ročný vzdelávací a mentorský program, ktorý prispieva k rozvoju slovenských organizácií a projektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle od roku 2013. Počas jeho priebehu sa účastníci venujú svojim cieľom a víziam, nastavujú si stratégie a navzájom sa spoznávajú. Tento ročník je poznačený pandémiou a všetky aktivity prebiehajú v online priestore. Aj napriek tomu sa chcú organizácie a jednotlivci vzdelávať. Viac nám o tom povedali Galéria mesta Bratislavy, K13 – Košické kultúrne centrá a Impact Games.


Galéria mesta Bratislavy, Katarína Trnovská

Ak by som mala použiť jedno slovné spojenie, charakterizujúce posledné mesiace strávené “na palube” Escalatora, jednoznačne víťazí profesionálna komunikácia. Tím CIKE odvádza skvelú prácu v sťažených podmienkach zapríčinených korona krízou. Vychádzajú v ústrety nám, účastníkom, a snažia sa nás pozitívnym spôsobom mediovať aj napriek tomu, že kontakt je možný len vo virtuálnom priestore. Vďaka skvelým lektorom zas dokážeme našu motiváciu premeniť na reálne výstupy vo forme vypracovaných zadaní, ktoré môžeme použiť aj v procese rozvoja a skvalitňovania našich organizácií. Páči sa mi, že je od nás v rovnakej miere vyžadovaná priama aktivita, čo nás núti starostlivo formulovať ciele a nezabudnúť pritom na všetky aspekty, ktoré môžu mať vplyv na naše plány. Odhliadnuc od toho ma mrzí, že tento ročník zrejme prebehne celý online a premeškáme časť zážitkov, ktoré majú šancu vzniknúť len pri osobnom kontakte. Verím, že budeme mať príležitosť stretnúť sa s jednotlivými účastníkmi aj naživo a upevniť network aj na neformálnej úrovni.

Na začiatku Escalatora sme si ako organizácia stanovili dve prioritné oblasti, na ktoré sa chceme vo vzdelávacom procese zamerať. V našom prípade sú to komunikácia a rozvoj organizácie, a tu preto vnímame aj najväčší posun oproti stavu, z ktorého sme vychádzali. Moment, kedy praskla moja osobná bublina, nastal potom, čo kolega správne poukázal na domácu realitu, kde mnohí jednotlivci, ktorých radíme do našej cieľovej skupiny, ani nevedia, čo všetko sa dá považovať za umenia a načo umenie vôbec potrebujeme k životu. Tento stav si samozrejme vyžaduje celkom iný typ komunikácie, než ktorú aktuálne adresujeme absentujúcej cieľovej skupine.

Vzdelávanie a budovanie kapacít je dlhodobo udržateľný spôsob rozvoja organizácie. Ak ako organizácia napredujeme v týchto dvoch oblastiach, zvyšujeme tým svoju šancu na stabilnú existenciu a skvalitňovanie našej hlavnej činnosti. Ako nenahraditeľnú časť celého procesu vnímam networking. Snažíme sa ho podporovať aj ďalšou individuálnou komunikáciou, ktorá prebieha mimo skupinových tréningov. Verím, že priestor pre spoluprácu existuje, len ho treba objaviť. Ďakujeme CIKE za príležitosť rásť.

K13 – Košické kultúrne centrá, Tomáš Petraško

Doterajší priebeh Escalator vnímam veľmi pozitívne. Workshopy, ktoré prebiehajú na pravidelnej týždennej báze, sú pre nás prínosom. Viem si predstaviť, že pre iných účastníkov sú kľúčové a môžu vďaka nim značne napredovať.

Nie je náhodou, že sa zúčastňujeme programu Escalator práve teraz. Rok 2020 mal byť pre K13 rokom zmeny. Skončenie obdobia udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 nám v mnohom rozviazalo ruky. Od začiatku roka sa náš kalendár podujatí rýchlo napĺňal. Niektoré mesiace vyzerali priam kriticky a pripravovali sme sa na výzvu, ako ich v rámci našej personálnej, materiálnej, ale aj priestorovej kapacity zvládneme. Boli sme pripravení skúšať nové veci a sledovať, akým spôsobom ich príjme publikum. Taktiež sme si dali za cieľ byť viac aktívni pri ponúkaní našich priestorov a služieb aj pre organizátorov eventov neumeleckého charakteru. Verili sme a stále veríme, že tieto môžu byť pre nás do budúcnosti zaujímavým zdrojom príjmov. Na konci roka sme chceli všetky aktivity prehodnotiť a na základe toho prijať novú a jasnú koncepciu nášho fungovania a na ňu nadväzujúce zmeny a opatrenia.

Dá sa povedať, že všeobecná situácia nás od marca zastavila v tom, aby sme si všetky tieto veci vyskúšali v praxi. Escalator nám dáva možnosť viesť dialóg nielen so zahraničnými lektormi a ostatnými účastníkmi, ale aj medzi sebou vo vnútri organizácie. Pevne veríme, že aj tieto konzultácie a skúsenosti nám pomôžu prijať správne rozhodnutia a že sa staneme ešte viac atraktívnymi pre návštevníkov a všetkých, ktorí u nás budú chcieť niečo zorganizovať. 

Zatiaľ je predčasné hovoriť o hmatateľnom posune. K13 funguje od roku 2014 a napriek jej relatívne krátkej existencii sa procesy vo vnútri organizácie prirodzene vyformovali. V niektorých prípadoch možno hovoriť aj o stereotypoch, ktoré by bolo možno vhodné narušiť.

Každý z účastníkov Escalatora za K13 (ja, Martin Dani a Matúš Binc), je v organizácii rozlične dlho. Máme teda aj iný pohľad na niektoré zabehnuté veci. V tomto sú pre nás najväčším prínosom rozhovory jeden na jedného (v našom prípade jeden na troch) s lektorom Paulom Bogenom. Má nielen bohaté medzinárodné skúsenosti, ale aj znalosť lokálneho prostredia, je kritický a priamy, čo nám nastavuje reálne zrkadlo. Pevne verím, že sa nám spoločne podarí v najbližších mesiacoch pripraviť udržateľnú a atraktívnu stratégiu.

Vzdelávanie a budovanie kapacít je dôležité pretože skrz tieto aktivity a praktické skúsenosti napredujú naši zamestnanci a tým pádom, aj celá organizácia. Náš tím dáva dušu priestorom, ktoré spravuje. Mnohokrát sú to ľudia, ktorí začínali v K13 ako dobrovoľníci, neskôr ako brigádnici. Sme mestská organizácia a platia pre nás, ako subjekt verejnej správy, určité limity, napríklad aj pri odmeňovaní zamestnancov. Osobný rozvoj a priestor na rast je preto dôležitým nefinančným benefitom. Vždy nás veľmi potešia pozitívne referencie na našich technikov, produkčných, mediátorov, ale aj lektorov v Steelparku, či iný obslužný personál. Nemenej dôležité však je, aby popri odbornosti celý tím pracoval v dobrej nálade a s úsmevom. 

Je veľká škoda, že sme účastníkmi Escalatora práve v období, kedy je osobný kontakt obmedzený. Stále je však dobré vymieňať si skúsenosti s účastníkmi aspoň v online priestore. Som ale presvedčený, že keby sa tieto vzdelávacie stretnutia odohrávali tvárou v tvár, bolo by na svete niekoľko nových projektov.

V K13 bola úloha networkingu mierne podcenená. Spoliehali sme sa do istej miery na CIKE, s ktorým úzko spolupracujeme a ktoré je slušne zosieťované aj na nadnárodnej úrovni. Dostali sme aj pár zaujímavých rád od mentorov v oblasti vytvárania partnerstiev a sietí. Dúfame, že sa momentálna mimoriadna situácia stane čoskoro minulosťou a budeme si môcť overiť či už dobré rady, alebo spolupráce, v praxi.

Impact Games, Veronika Golianová a Jakub Žaludko

Mrzí nás, že súčasná situácia nám nedovoľuje osobne sa stretnúť s ostatnými účastníkmi a mentormi. Napriek tomu vnímame veľmi pozitívne spôsob, akým bol mentoring presunutý do online prostredia. Oceňujeme ochotu mentorov, ako aj ľudí z CIKE, zodpovedať na všetky naše otázky.

V čase, keď sme sa do programu hlásili, sme mali viacero nedoriešených vecí. Na jednej strane sme mali obrovskú víziu a ciele, ale chýbala nám presne definovaná cesta, ako ich naplniť. Vďaka Escalatoru sa nám postupne darí tieto diery zapĺňať, a to prostredníctvom detailne vypracovaných plánov. Zároveň nám mentori poskytli potrebnú štruktúru a nástroje, aby sme to vedeli docieliť, ako aj pohľad z vonku, ktorý sme veľmi potrebovali. Poskytli nám aj istú dávku sebavedomia a poukázali na pridanú hodnotu našej práce voči partnerom.

Vzdelávanie sa a budovanie kapacít je nevyhnutné pre posúvanie sa vpred, či už osobnostne, ako aj pre celú organizáciu. Jedným zo zameraní Impact Games sú inovácie vo vzdelávaní. Pokiaľ by sme na sebe neustále nepracovali, nevedeli by sme sa ani kvalitne a plnohodnotne venovať tomuto odvetviu. Rovnako je veľmi potrebné konfrontovať spôsoby nášho myslenia, nápady a plány s niekým mimo našej organizácie. 

Spoluprácu s mentormi aj ostatnými účastníkmi vnímame veľmi dobre. Určite by bolo oveľa prínosnejšie, najmä pre budovanie partnerstiev do budúcna, ak by sme sa vedeli stretnúť osobne. Avšak myslíme si, že aj v online priestore vznikajú veľmi zaujímavé diskusie a ponúka sa priestor na spoznávanie sa. Určite vidíme potenciál v budúcej spolupráci. 

Veľmi nás teší existencia iniciatív a programov ako Escalator, ktoré sa snažia posúvať dopredu kultúrny a kreatívny priemysel na Slovensku. Je to obzvlášť potrebné dnes, keď vidíme, ako tvrdo toto nesmierne dôležité odvetvie postihli opatrenia súvisiace s COVID-19.


Program Escalator podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.