Svoje mesto si musíme vytvoriť sami. Čo si o budúcnosti mesta myslí 7 osobností košickej kultúry

Interview

To, ako sa nám bude žiť v meste, štáte i na svete ovplyvňujeme nielen my sami, ale aj faktory, na ktoré máme ako jednotlivci len malý dosah. Z globálnych problémov, ako je napríklad starnutie obyvateľstva, znižovanie sociálnych zdrojov, polarizácia spoločnosti či ekológia sa stávajú čoraz väčšie výkričníky. Košice majú, spolu s ďalšími desiatimi mestami v Európe, jedinečnú príležitosť. Vďaka prestížnemu projektu Cultural and Creative Spaces and Cities tu vznikne nová kultúrna stratégia na niekoľko rokov. O tom, ako môže kultúra prispievať k riešeniu problémov, ktoré presahujú jednotlivca a vplývať na každodenný život Košičanov, sme sa rozprávali s najväčšími producentmi v meste i jeho zástupcami, či zástupcami celého kraja.

Kultúra ako nástroj na vnímanie citlivých vecí

Jana Knežová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košický samosprávny kraj

Pokiaľ si budeme vážiť aktívnych a šikovných ľudí, tak máme na čom stavať. V Košiciach sa vytvorila úžasná kultúrna a kreatívna komunita. Ľudský potenciál považujem v rozvoji mesta za najdôležitejší. Ak tu títo ľudia zostanú žiť a pracovať aj naďalej, bude to mať efekt aj na rozvoj cestovného ruchu či všetkých ostatných ekonomických sektorov a priemyslov, ktoré tu máme.

„Mesto, ktoré má kreatívcov, má obrovský potenciál a investícia do ich rozvoja je najlepším rozhodnutím, aké môže urobiť.”

Kultúra v meste bola doposiaľ príčinou pozitívnej zmeny v uvažovaní ľudí, a to je vec, o ktorej treba hovoriť do budúcna. Košice sa vďaka nej môžu dostať na úroveň metropolitných miest, ktoré sa venujú globálnym a celospoločenským témam, ako je napríklad zmena klímy alebo migrácia. Kultúra je skvelým nástrojom na vnímanie vecí, ktorých sa bojíme, ktorým nerozumieme a nie sme si istí či sú, alebo nie sú v poriadku. Cez kultúru a umenie sa tieto veci dajú priblížiť veľmi citlivo. Okrem toho tu kultúrna komunita nastolila aj dôležité otázky o rozvoji a identite mesta, ktoré je dnes vnímané ako kreatívne centrum východu, nielen historicky ako oceliarske mesto. Mali by sme kultúru a kreativitu uplatniť v technologických inováciách i sociálnych udržateľných riešeniach a spraviť z nich prierezový prvok odvetví. Okrem silnej pozície v globálnom priestore, ktorú tak získame, to bude znamenať aj naštartovanie lokálnej ekonomiky, nové pracovné príležitosti, lepší život i blahobyt.

Vďaka kultúre sú ľudia k sebe vľúdnejší

Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice, n.o.

Je dôležité, aby mesto investovalo do kreatívnych ľudí, pretože tí pristupujú k výzvam netradičnými spôsobmi. Tak vznikajú inovácie, ktoré pôsobia na jeho rozvoj.

„V meste, ktoré napreduje, sa žije lepšie. Ľudia sú tu spokojní, a sú k sebe vľúdnejší. Majú možnosť rozvíjať sa, vzdelávať a pohybovať sa v priestore, ktorý je voči ním priateľský.”

Dôležité je zamyslieť sa nad našou zodpovednosťou voči mladej generácii a nad spôsobom, ako ju motivovať k pôsobeniu v tomto odvetví. Aj kvôli nej chceme udržať to, čo tu v roku 2013 vzniklo a vymyslieť spôsoby, akými to rozvíjať ďalej. Napríklad prostredníctvom mestských grantových schém, ale aj aktívneho prepájania tradičných sektorov s kreatívnymi ľuďmi. Pred Európskycm hlavným mestom kultúry (EHMK) bola v Košiciach situácia v kultúre úplne iná. Boli tu štátne i krajské organizácie, bežné podujatia a veľmi malý dôraz bol kladený na nezávislých operátorov. To sa podarilo zmeniť. Titul EHMK Košiciam priniesol infraštruktúru a nástroje na podporu kreatívneho priemyslu, ako je napríklad samotné CIKE, ktoré má programy, sieťuje a buduje povedomie. Je na mieste povedať, že tu vznikol európsky formát infraštruktúry, ktorý má potenciál rozvíjať sa. Košice sú aj vďaka tomu UNESCO Creative City of Media Arts.

Všeobecná kultúrnosť (aj) v každodennom živote

Dorota Kenderová, riaditeľka Východoslovenskej galérie

Budúcnosť kultúry a umenia v Košiciach závisí nielen od vývinu spoločenskej situácie, ale aj od ďalších faktorov, ako sú napr. klimatické zmeny, a od postoja i miery reflexie, ktoré voči ním kultúrne inštitúcie zaujmú. Už teraz vidíme, že kultúra sa v meste nemá zle. Mesto musí byť kreatívne, pretože kreativita je schopnosť vytvárať nové veci a zmysluplne ich zapájať do všetkých oblastí našich životov. Tvorivosť významne ovplyvňuje život po vizuálnej, psychologickej či sociologickej stránke.

„Ľudia, ktorí tvoria, sú spokojnejší a empatickejší k okoliu. Kreativita zlepšuje medziľudské vzťahy a buduje komunity. Vedie k všeobecnej kultúrnosti, a tá sa musí stať našou každodennou súčasťou, nielen občasným trávením času.”

To, čo kultúra – EHMK – mestu viditeľne a formálne priniesla, je infraštruktúra, a to od úplne nových budov až po revitalizáciu existujúcich. Vytvorila tak podhubie pre vznik nových iniciatív. V tomto majú Košice jednu z najväčších výhod oproti iným mestám. Citeľnú zmenu vnímame nielen na návštevnosti galérie, ale aj na atmosfére mesta – aj keď sa to možno nezdá, ale ľudia zvonku si ju určite všimnú. Taktiež však treba rozlišovať medzi vysokou a nízkou kultúrou, medzi kvalitou a brakom. To je samozrejme veľmi ťažké, a preto by nám pre lepšie zorientovanie mali slúžiť práve kultúrne inštitúcie, ktoré by mali byť zárukou kvality. V tom všetkom treba zotrvať, a zároveň vylepšiť procesy, ktoré doposiaľ úplne nefungovali, organizovať a ponúkať vyskokvalitné podujatia. Pretože čím zodpovednejší budeme my, tým viac toho vieme odovzdať ľuďom.

Najviac sa zmenilo myslenie a prístup ľudí. Ku kultúre si našli svoju cestu a majú si tu z čoho vybrať

Lukáš Berberich, riaditeľ Kina Úsmev

Kultúra v Košiciach má šancu stať sa komplexnejšou. Zažíva rast a čoraz silnejšie ovplyvňuje mladých ľudí. Nemožno ju vnímať osobitne, ale ako niečo, čo súvisí s inými odvetviami, preniká do nich a skvalitňuje ich. Dokáže prospievať aj ekonomike či vzdelávaniu, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú ľudí a ich životy. Ešte donedávna bola vnímaná veľmi okrajovo, ale za posledných 10 rokov sa to veľmi pozitívne zmenilo. Rok 2013 bol zásadným míľnikom a vďaka nemu sa na ňu aj autority začali pozerať inou optikou.

„Už si našťastie nemusíme vychodiť základné chodníčky a vysvetľovať, prečo treba plánovať rozvoj mesta prostredníctvom kultúry a prečo je taká dôležitá.”

Stále sme však relatívne na začiatku a musíme ešte veľa budovať. Podľa môjho názoru sa však najviac aj tak zmenilo myslenie a prístup ľudí. Kino Úsmev a komunita okolo neho narastá. Nabalilo sa tu toľko vrstiev ľudí, že už sa tu nepozná úplne každý s každým. Tento prirodzený proces ukázal, že ľudia si k nám našli cestu a že máme potenciál rásť ďalej. Prirodzene sa meníme spolu s naším publikom.

Kultúra ako veľavravný životný postoj k demokracii a slobode

Mirka Vargová, Arts & Business Connection, n.o.

Kreativita pre mňa znamená činorodosť a dynamiku. Nielen vo vzťahu vytváraniu ideí, ale hlavne v schopnosti realizovať ich. Naše mesto by malo byť kreatívne z toho istého dôvodu, z akého si pred desiatimi rokmi vybralo pre pozitívnu zmenu mesta kultúru a kreativitu. Tým dôvodom je vedomé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Dnes majú Košice vďaka tomu oproti iným mestám veľkú výhodu. Chápu, že kultúra to nie sú kolotoče, zvierací cirkus či guláš s vystúpením folklórneho súboru, ba dokonca chápu, že to nie je iba divadlo, koncert, výstava.

„Košice už chápu, že kultúra a kreativita predstavujú životný postoj. K umeniu, vzdelaniu, zdraviu, sociálnej sfére, ekológii, doprave, pracovným príležitostiam, infraštruktúre, investíciám, spolupráci, voľnému času… Je to veľavravný postoj k demokracii a slobode.”

Pre udržateľný rozvoj mesta, pre jeho dynamickejšie a ekonomickejšie prosperovanie a pre zastavenie odlivu mozgov a talentov je nevyhnutné, aby sa tento postoj stal pevnou súčasťou myslenia vedenia mesta a jeho exekutívy. Je potrebné, aby mal potenciál kultúry a kreativity možnosť realizovať sa vo všetkých procesoch s mestom súvisiacich. Považujem Košice za mesto plné talentu. Netreba však zabúdať, že talent je zväčša len malá časť úspechu, alebo skôr predpoklad preň. To ostatné je kontinuálna práca na sebe. Preto verme, že Košice svoj talent nepremrhajú.

Zaujímavé mesto je lákadlom pre viac ľudí

Peter Radkoff, riaditeľ Tabačky Kulturfabrik

Kultúre sa venujem viac ako 20 rokov a jej budúcnosť musím aj chcem vidieť pozitívne. Autentická kultúra utváraná zdola kedysi v Košiciach takmer neexistovala. Dnes môžu obyvatelia mesta, aj zahraniční návštevníci zažiť hneď niekoľko nezávislých priestorov, galérií a rozmanitých subkultúr. Dopad Európskeho hlavného mesta kultúry bol pre naše mesto významný. Avšak to, aby sa všetky navrhnuté systémové riešenia aj realizovali a následne úspešne rozvíjali, si vyžaduje zásadnú zmenu prístupu samospráv ku kultúre, spoločné stanovenie jasných dlhodobých cieľov jej rozvoja a v neposlednom rade motivovanú skupinu odborníkov, kreatívcov a inovatívny potenciál, ktorí budú schopní dohodnutú stratégiu implementovať.

„Kreativita je nevyhnutná pre všetky oblasti života. Veľa sa o nej hovorí, no málokto si uvedomuje, že jej najväčší význam spočíva v hodnote, ktorú pridáva nášmu životu.”

Treba si uvedomiť, že čím zaujímavejšie je mesto, tým viac kvalitných a zaujímavých ľudí v ňom bude chcieť žiť. Tabačka Kulturfabrik sa za roky svojej existencie stala miestom, kde sa zotierajú rozdiely. Vedľa seba tu nájdete sedieť veľvyslanca v obleku i študentku s dredami, alebo matky s deťmi a manažéra, ktorý si odbehol na obed. Nikto nikomu neprekáža, všetci sa cítia dobre, môžu spolu diskutovať a navzájom sa inšpirovať. Naposledy bola Tabačka centrom košického Pride-u. Bol som súčasťou davu a videl som, ako spokojne sa tu ľudia mali. Počas pochodu v meste sa to síce zmenilo, pretože boli obťažovaní a museli čeliť nemiestnym pokrikom. Ale po návrate späť z nich všetok diskomfort opadol. Na dvore hrali kapely, prebiehali diskusie a všetci sa bavili a cítili bezpečne. Členovia rôznych komunít sa tu stretávajú v rámci pravidelných programov aj počas bežných dní a vždy sa u nás cítia dobre. Sme radi, že sa nám v Košiciach podarilo vytvoriť priestor, aký je v zahraničí úplnou samozrejmosťou. Snáď to nepotrvá dlho a bude tomu tak kdekoľvek na Slovensku. V Košiciach to ale máme.

Sociálne zázemie, priateľské prostredie a schopnosť realizovať sa je motiváciou zostať žiť v Košiciach

Marcel Gibóda, viceprimátor mesta Košice

Vzhľadom na výsledky, ktoré mu kultúra prináša, ju mesto vníma ako svoju dôležitú zložku. Je to významná oblasť, ktorá prispieva jeho prerodu aj na ekonomickej úrovni. Otázka navýšenia grantových schém na jej podporu je aktuálna ale zložitá a vyžaduje si ešte veľa diskusií, plánovania aj spolupráce.

„Pre mesto je dôležité budovanie komunít. Tie sú silnou motiváciou k tomu, aby tu ľudia zostali žiť a mali sociálne zázemie, v ktorom sa cítia dobre, a to im umožňuje realizovať sa. Práve preto musia Košice podporovať rozvoj kreativity u jednotlivcov.”

Veľkú podporu si však zaslúžia projekty viazané na titul UNESCO, a tá doposiaľ možno nebola až tak výrazná a viditeľná. Nemôžeme sa však pozerať len na moderné formy umenia, pretože rovnako dôležité je aj uchovanie tých tradičných a medzi ich podporou musíme nájsť správny balans. Titul Košice – UNESCO Creative City of Media Arts môže byť pre Košice prínosom v mnohých oblastiach, aj keď dnes ešte mnohým z nás nie je jasné, čo pre nás znamená a ako významne môže prispieť k budovaniu celkovej identity mesta. Verím, že na mnohé otázky spojené s podporou a budúcnosťou kultúry v Košiciach nájdeme odpovede práve počas spolupráce pri tvorbe tejto novej kultúrnej stratégie.“


Projekt CCSC so sebou priniesol pre naše mesto nové výzvy. Prečítajte si o ňom viac a zároveň si pozrite aj novú kultúrnu stratégiu pre Košice, ktorá vďaka nemu vznikla.