Rozvojom kultúry k lepšiemu mestu a spokojnejším obyvateľom

Iné

Udržateľná budúcnosť miest závisí od toho, do akej miery dokáže samospráva spojiť sily s kultúrnym a kreatívnym sektorom a spoločne reagovať na aktuálne výzvy. Práve to bolo cieľom projektu Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC). Prinášame vám prehľad toho, čo sa nám v priebehu rokov 2018 až 2021 podarilo.


Úlohou CCSC bolo prepojiť kultúrny a kreatívny sektor s miestnymi samosprávami. Do riešení každodenných problémov mesta tak projekt vniesol novú perspektívu – pohľad jeho obyvateľov. V projekte sme spolupracovali s deviatimi organizáciami pod vedením Trans Europe Halles. 

Väčšinu aktivít realizovalo sedem mestských laboratórií, tzv. Urban Labs. V úlohe pridružených partnerov sa do projektu zapojilo 37 kultúrnych organizácií v 21 krajinách EÚ. Košické laboratórium, vedené Creative Industry Košice, sa venovalo výzve, ako angažovať partnerov – lokálnu samosprávu, komunity a obyvateľstvo, kultúrne inštitúcie, zástupcov turizmu, IT sektora, kreatívnych odvetví, sociálnych inovátorov a verejný priestor – do vytvárania budúceho obrazu mesta a postavenia kultúry v ňom. Príklady z Košíc a ďalších zapojených miest slúžia Európskej komisii na zlepšenie spolupráce s kultúrnymi organizáciami naprieč Európou.

„V projekte CCSC boli Košice v úlohe jedného zo siedmich Urban Labov, v ktorom sa okrem iného podarilo položiť základy pre akčný výskum a aplikáciu participatívnych metód.“

Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

Naše skúsenosti s novými metódami: spojili sme ľudí kreatívneho mesta

Výnimočné stretnutie, Ľudia kreatívneho mesta, prepojilo približne 100 predstaviteľov košického kultúrneho vesmíru. Za spoločným stolom sa tak mohol ocitnúť napríklad zástupca magistrátu, filmár, majiteľ cestovnej kancelárie, komunitná pracovníčka z Luníka IX, swingový muzikant či záhradný architekt.

Zadanie bolo jasné – položiť základ kultúrnej stratégie pre mesto, ktorá by sa stala súčasťou nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na podujatí sa podarilo identifikovať viacero aktivít, ktoré by mohli prispieť k rozvoju mestskej kultúrnej infraštruktúry. Praktické návrhy sa týkali zamerania kultúrnych a kreatívnych inštitúcií v Košiciach, zjednodušenia administratívy a zefektívnenia ich financovania, ale aj potreby priblížiť sa obyvateľstvu vrátane znevýhodnených skupín. Venovali sme sa tiež výskumu, vzdelávaniu či medzisektorovej spolupráci.

Ukázali sme, ako môžu pomôcť mestu dizajn a dáta

Začiatkom roka 2020 sme v Košiciach privítali dvoch expertov na dizajn služieb a dátovú analytiku. Lucy Knight a Simon Gough z britskej organizácie The Data Place sa vo workshopoch zamerali na Design Thinking (dizajnové myslenie) a dizajn orientovaný na človeka. Predstavili tiež aktuálnu tému využívania dát, ktoré má mesto k dispozícii. Workshop priniesol nové spôsoby nazerania na mesto a služby, ktoré poskytuje. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali, ako vzájomnou spoluprácou, často naprieč sektormi, môžu nájsť zaujímavé riešenie. Napríklad skupina tvorená dizajnérkami a aktivistami vymyslela spôsob, ako vzbudiť záujem Košičanov o mestské ovzdušie – cez vizualizovanie dát o smogu v podobe animácií na zastávkach MHD.

Prezentáciu košickej mestskej tvorby prekazila pandémia, ukázali sme sa online!

Metódy, ktoré sme v Košiciach rozvíjali, sa stali témou série workshopov vedených zahraničným expertom na dáta, lokálnymi predstaviteľmi kultúry a kreatívnych odvetví a umeleckým rezidentom

Do realizácie aktivít projektu napokon zasiahla pandémia. Aj vďaka podpore CCSC a iniciatíve Creative Industry Košice sa zrodila unikátna myšlienka Domácich rezidencií. Spoločnými silami sme našli nový druh pomoci umelcom, vďaka ktorej mohli naďalej tvoriť v bezpečí ich domovov. Domáce rezidencie si našli podporu lokálnych autorít a druhé kolo štipendií pre umelcov a kreatívcov sa rozhodlo zastrešiť mesto Košice.

Košice na medzinárodnej online konferencii

Projekt sme zakončili veľkolepo ‒ dvojdňovou medzinárodnou online konferenciou Co-designing Our Cities, na ktorej vystúpila projektová manažérka Zuzana Révészová. Pod jej vedením sa účastníci mohli zapojiť aj do workshopu zameraného na mapovanie potrieb obyvateľov. Podľa Zuzany je pri tvorbe kultúrnych politík dôležité pravidelne identifikovať, ktorí ľudia sú na tejto scéne aktívni a ako im môže mesto pomôcť. „Najzásadnejšie je pravidelné mapovanie aktérov. Workshop mapovania sme prezentovali aj na konferencii v Bruseli a dostali sme veľmi dobrú spätnú väzbu a tipy na zlepšenia v tomto prístupe. Veríme, že do budúcnosti budeme vedieť, ako osloviť čo najširšie spektrum a zabezpečiť tak prístup ku kultúre pre rôznych obyvateľov a tvorcov v meste.“ Pozri si záznam z konferencie o ceste projektom CCSC očami predstaviteľov siedmich Urban Labov.

Ako ďalej s mestom, kultúrou a kreatívnym priemyslom

Ústredná myšlienka celého projektu sa točila okolo pojmu „commons“. Dá sa vysvetliť ako spoločné, zdieľané hmotné a nehmotné zdroje. Tie sú spoločným vlastníctvom komunít, ktoré sa nesnažia o vytváranie zisku, ale úžitku. Už vo svojej podstate je táto definícia veľmi úzko prepojená s kultúrou. Kultúru totiž nemusíme vnímať ako komoditu, ale naopak, ako nástroj pre inkluzívnejší a demokratickejší spôsob života v komunite. Viac k tejto téme prináša najnovšia publikácia z dielne Creative Industry Košice pod názvom Commons. Between Dreams and Reality

Odporúčania pre tvorcov politík sú zhrnuté v ďalšej publikácii s anglickým názvom Policy Analysis and Recommendations. Bola zostavená pod vedením Európskej kultúrnej nadácie (European Cultural Foundation) ‒ partnerom projektu, ktorý mal na starosti analýzu prístupu kultúrnych organizácií k európskej a lokálnej podpore. Obe publikácie dizajnovala košická dizajnérka Katarína Rybnická. Sme radi, že práve CIKE mohlo sprostredkovať vizuálnu stránku výstupov.

Byť súčasťou projektu CCSC bolo pre Creative Industry Košice prínosom z viacerých dôvodov. „Mali sme možnosť pracovať s výskumom ako s primárnym nástrojom pre pochopenie pozície kultúry v mestskom rozvoji. Využívali sme metódy co-creation a participácie pri vytváraní kultúrnej stratégie. Výsledkom analytickej a koncepčnej fázy skúmania je dokument Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví pre mesto Košice. Je to dôležitý výstup projektu, ktorý bude mať vplyv na mesto ešte niekoľko rokov,“ dodáva Michal Hladký. Spomínaný dokument momentálne prechádza poslednými úpravami a bude čoskoro zverejnený na našej stránke. 

Podrobnejšie informácie o projekte CCSC, konzorciu, jednotlivých výstupoch a aktivitách sú k dispozícii na jeho oficiálnej stránke


Projekt bol financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa/Kultúra.