Projekt CoCo4CCI ukázal, ako sa môže z kreativity stať pridaná hodnota pre zabezpečenie konkurencieschopnosti výrobných spoločností

COCO4CCI

Kreativita a kultúrny priemysel tvoria významnú súčasť postindustriálnej doby. Zatiaľ čo kreativita prispieva k inováciám produktov a  budovaniu silných značiek, digitálne technológie prinášajú nové možnosti v oblasti manufaktúry a súčasnej nehmotnej ekonomiky. Cieľom projektu s názvom Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER (COCO4CCI) v rokoch 2019 až 2022 bolo prepájanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI – Cultural and Creative Industries) s pokrokovými technologicky orientovanými spoločnosťami (AVM – Advanced Manufacturing) a vytváranie menej tradičných foriem spolupráce. 


V apríli 2019 sa CIKE pridalo medzi organizácie z šiestich partnerských krajín (Slovinsko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Taliansko a Poľsko), ktoré sa v rámci programu Interreg Central Europe rozhodli podporiť medzisektorovú spoluprácu a inovačný proces v technologických spoločnostiach. Aj napriek zdanlivo odlišným poliam pôsobnosti môže správne nastavená spolupráca priniesť inovatívne produkty a zabezpečiť aplikovanie obehového hospodárstva do praxe. Aj vďaka tomu sa môžu moderné výrobné spoločnosti odlíšiť od svojej konkurencie.

Koncept COoperation COllider

V každej zo zapojených krajín sa na projekte podieľala dvojica partnerov, kde jeden z nich zastupoval kreatívny priemysel, kým druhý zabezpečoval prepojenie na podniky – vrátane výrobných. Tandemovým partnerom Creative Industry Košice bola Slovak Business Agency (SBA) a ako hodnotí Ladislava Juhászová, ktorá projekt zastrešovala v rámci CIKE, aj vďaka tejto spolupráci prešiel projekt celým procesom do úspešného konca. „Mala som šťastie, že mojimi kolegami v SBA boli dvaja šikovní profesionáli Andrej Špánik a Denisa Rášová, ktorí dali spolupráci aj ľudský rozmer. Zatiaľ čo CIKE je orientované na kultúrny sektor, SBA má lepšie prepojenie a viac skúseností s malými a strednými podnikmi. Naše úlohy sa častokrát prelínali a dopĺňali sme sa tam, kde to bolo potrebné.“ Podobne situáciu hodnotí aj Denisa: „Participácia na projekte s CIKE ukázala, aká potrebná a užitočná je medzisektorová spolupráca. Vďaka spolupráci s CIKE sme dokázali rovnomerne pokryť aktivitami západ aj východ Slovenska a prepojiť tak cieľové skupiny z oboch častí krajiny.“

„Zástupcovia kreatívneho sektora sú omnoho otvorenejší spoluprácam, používajú menej formálny slovník a rýchlejšie dokážu nadviazať kontakt, čo nás príjemne prekvapilo a viedlo k hladkej realizácii projektu.“

Denisa Rášová, SBA

Od mapovania príkladov dobrej praxe až k nadnárodnej stratégii

Realizácia projektu pozostávala z viacerých fáz. Jednou z prvých aktivít projektu bolo mapovanie príkladov dobrej praxe, ktoré zahŕňajú výsledky spolupráce kreatívneho sektora a modernej technologickej výroby na Slovensku. K ďalšiemu premosteniu oboch sektorov slúžili otvorené výzvy, do ktorých sa mohli prihlásiť technologické spoločnosti so svojim konkrétnym problémom a kreatívci, ktorí na danú výzvu ponúkli riešenie. „V nasledujúcej fáze projektu sme pripravili vzdelávací program pre ľudí z kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorý bol zameraný na témy ako technologický vývoj, budúce trendy, rozvoj zručností pre úspešné nadväzovanie spolupráce s výrobným sektorom, zisťovanie potrieb a možných oblastí spolupráce medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými podnikmi,“ hovorí Ladislava. Jeden z hlavných výstupov projektu bola v neposlednom rade príprava nadnárodnej stratégie „COoperation COllider“, ktorá vychádza z metód a postupov vytvorených počas projektu. Všetky tieto aktivity prebiehali u tandemových partnerov zapojených krajín súbežne.

Budúcnosť obehového hospodárstva 

Otvorené výzvy, do ktorých sa kreatívci a pokrokové výrobné spoločnosti rôznych veľkostí a oblastí mohli prihlásiť, mali podnázov CREATIVITY4CIRCULARITY a dotýkali sa problematiky obehového hospodárstva. „Obehové hospodárstvo alebo cirkulárna ekonomika sa snaží zachovať hodnotu materiálov a výrobkov v ekonomike čo najdlhšie a na čo najvyššej úrovni. Tento princíp má za cieľ eliminovať odpad z hospodárstva pomocou uzavretých cyklov. Vzniknutý odpad považujeme za zdroj, ktorý vraciame späť do obehu,“ opisuje dôležitosť obehového hospodárstva Denisa a zdôrazňuje jeho spätosť s kreatívnym sektorom.

Oslovenie spoločností prebehlo dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom otvorenej výzvy „INOVÁCIE INAK“ a tiež priamym oslovením spoločností, s ktorými SBA v minulosti spolupracovala. V rámci výzvy sa medzi CCI a AVM sektorom nadviazalo celkovo sedem spoluprác. Kreatívci v nich mali navrhnúť marketingovú kampaň či riešenie na znovupoužitie odpadových materiálov. Z mesta Košice sa do výziev zapojili napríklad U.S. Steel Košice alebo Faurecia Automotive Košice. K téme Creativity for Circularity vzniklo tiež šesť podcastov, v ktorých Denisa Rašová z SBA diskutuje s rôznymi odborníkmi na témy mindsetu, technológií a trendov.

„Rola kreatívneho sektora v prechode na obehové hospodárstvo je nezastupiteľná. Napríklad dizajn ovplyvňuje z 80 % to, aký dopad bude mať výrobok na konci jeho životnosti.“

Denisa Rášová, SBA

Vzdelávaním k lepšiemu porozumeniu

Dôležitou a zároveň najdlhšou fázou projektu bolo vzdelávanie, ktoré trvalo až do skončenia projektu v marci 2022. Pri zvyšovaní povedomia o spolupráci medzi CCI a AVM sektormi zohrali dôležitú úlohu zorganizované Infodni, vďaka ktorým sa tento koncept spolupráce dostal k širokej verejnosti. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa následne veľká časť vzdelávania presunula do online priestoru, čo značne ovplyvnilo aj networking medzi dvoma sektormi. Workshopy pre kreatívcov, ktoré sa počas projektu organizovali, boli zamerané na tri oblasti, ktoré mali za úlohu pomôcť kreatívcom pochopiť zmýšľanie AVM spoločností. Bola to oblasť trendov, technológií a zlepšovanie komunikačných zručností alebo vedomostí ohľadom biznis modelov.V priebehu vzdelávacej fázy sa postupne ukazovali ďalšie témy, dôležité pre úspešnú medzisektorovú spoluprácu. Na podnet kreatívcov tak vznikli workshopy ako Digitálne dáta v priemyselnej výrobe alebo Service Design Workshop.

O dôležitosti týchto workshopov hovorí aj fakt, že mnohí kreatívci sa ich zúčastňovali pravidelne. Jedným z nich bol aj Dušan Kutlík, produktový dizajnér, ktorý navrhuje klientom komplexné riešenia v oblasti fyzických produktov. Workshopy hodnotí ako veľmi prínosné a cení si, že mohol získať osobné kontakty na profesionálov z danej oblasti.

„Jeden z aha momentov pre mňa bolo zistenie, že môžeme sami navrhnúť spôsob, ako budeme s klientom spolupracovať. Že môžeme spoluprácu navrhnúť tak, aby si ju klient s nami užil čo najviac.“

Dušan Kutlík, produktový dizajnér

V lete sa okrem workshopov podarilo zorganizovať aj technologický workshop zameraný na aditívne (3D tlač)reduktívne (CNC) metódy výroby, ktorý sa konal naživo v spoločnosti COLAB a.s. v Trnave. „Okrem teoretických vedomostí a praktických ukážok sa  záujemci mohli zúčastniť aj komentovanej prehliadky výrobnej časti spoločnosti,“ spomína na workshop Ladislava. Podobné prehliadky s kreatívcami sa konali tiež v spoločnosti U.S.Steel Košice a Faurecia Automotive Košice. Obe spoločnosti boli aktívnymi účastníkmi projektu s úspešne nadviazanou spoluprácou.

Stratégia pre rozvoj medzisektorovej spolupráce

Kľúčovým faktorom úspešnej spolupráce bol vo všetkých zapojených krajinách mediátor, ktorý pomáha koordinovať celý proces spolupráce medzi CCI a AVM sektormi. K tomu, aby sa medzisektorová spolupráca aj naďalej rozvíjala, má dopomôcť nadnárodná stratégia, ktorá vznikla z výstupov a praktických príkladov nazbieraných počas trvania projektu. Jej cieľom je priniesť ucelenú metodológiu medzisektorovej spolupráce otestovanú v podmienkach šiestich krajín. Skrátená forma stratégie je súborom politických odporúčaní zistených v priebehu realizácie. Dlhá verzia obsahuje overenú metodológiu, ktorá sa dá aplikovať pri vytváraní medzisektorových partnerstiev. Obe verzie nadnárodnej stratégie sú verejne dostupné na oficiálnej stránke projektu v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku sú dostupné na tomto odkaze.

Ako je možné zblížiť kreatívne a nekreatívne odvetvia?

Zblíženie kreatívneho a nekreatívneho priemyslu sa stalo výzvou, na ktorú sme hľadali odpoveď aj na marcovej konferencii, kde sme pozvali skúsených rečníkov z celej Európy, aby sa podelili o svoje rady. Cieľom záverečnej konferencie s názvom „Creative collaborations for the future – Drivers for interdisciplinary and cross-sectoral innovations in Europe“ bolo predstaviť Nový európsky Bauhaus, kreatívne prístupy a medzisektorové inovácie v Európe v kontexte nášho projektu COCO4CCI.

Nový európsky Bauhaus spája občanov, odborníkov, podniky a inštitúcie a facilituje diskusie o vytváraní lepšieho zajtrajška. Mobilizuje dizajnérov, architektov, inžinierov, vedcov, študentov a kreatívne mysle v rôznych disciplínach, aby prehodnotili trvalo udržateľný život v Európe a mimo nej. Zručnosti a prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v strednej Európe sú veľmi cenné. Majú veľký potenciál prepojiť sa s inými priemyselnými sektormi a podporiť hospodársky a sociálny rozvoj tým, že posilnia inovačné procesy kreatívnymi vstupmi.

Výstupom z konferencie je publikácia Creative Collaborations for the Future, v ktorej nájdeš zhrnuté témy a hlavné poznatky prizvaných expertov.

Pozri si aj aftermovie a krátky výstup z konferencie, kde odborníci zdieľajú svoje poznatky o spolupráci v rôznych sektoroch a inovačných centrách, o navrhovaní bezpečných kreatívnych priestorov a o budpvaní inovatívnej architektúry.


Projekt CoCo4CCI je podporovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.