Deadline 21/12/20

Vyúčtovanie dotácie 2020

O projekte

Prijímatelia grantu v Programe 1: Kultúra a kreatívny priemysel môžu svoje projekty vyúčtovať najneskôr do 21. 12. 2020. Pokyny k vyúčtovaniu nájdete v Príručke pre prijímateľa a dokumentoch s vyúčtovaním súvisiacich. Vyúčtovanie dotácie je kompletné, ak obsahuje nasledovné:
  • finančné vyúčtovanie
  • vecné vyhodnotenie
  • kópie účtovných dokladov
  • kópie dokladov o úhrade (výpisov z bankového účtu alebo výdavkových pokladničných dokladov)

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie dotácie (vytlačené podpísané dokumenty) je potrebné doručiť osobne do 21. 12. 2020 alebo odoslať poštou (platí dátum odoslania najneskôr 21. 12. 2020) administrátorovi grantovej výzvy na adresu:

Creative Industry Košice, n.o.
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Obálku označiť – GRANTOVÝ PROGRAM KKP

Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie pošlite aj e-mailom administrátorovi (nepodpísané dokumenty).

Dokumenty a odkazy