UrbCitizenPower

Inovácie

O projekte

Projekt UrbCitizenPower (Empower citizens for agency as driver for change in cities) implementujeme od apríla 2024. Spolu so zahraničnými partnermi hľadáme spôsoby zapájania občanov miest. Chceme tak využiť potenciál, ktorý pre pozitívnu transformáciu miest predstavujú aktívni občania.

V súčasnej dobe čelia mestá rôznym výzvam, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami, zhoršujúcim sa životným prostredím, sociálnymi problémami, ekonomickou a digitálnou transformáciou. S mnohými z nich sa doteraz nestretlii a nemajú preto pripravené vhodné a odskúšané nástroje na ich riešenie. Spolupráca so zahraničnými partnermi ponúka príležitosť výmeny skúseností s inými európskymi mestami a hľadanie nových prístupov k príprave a modernizácii mestských politík. Budú pri tom využívať najväčší kapitál, ktorý majú – kolektívnu inovatívnosť jednotlivcov.

Projektové konzorcium vedie skúsená nemecká nadácia Heinrich-Boll-Stiftung Schleswig-Holstein. Ďalšími partnermi sú mestá Pori-Prizztech (Fínsko), Groningen (Holandsko), Braga (Portugalsko), Guldborgsund (Dánsko), Kiel (Nemecko) a Regionálna rozvojová agentúra centrálneho Macedónska (Grécko). Asociovanými partnermi sú mestá Pori (Fínsko), Košice a Región centrálneho Macedónska.

Ciele projektu

Cieľom projektu pre nás a mesto Košice je na základe metodológie a skúsenosti získaných v rámci konzorcia, aktívneho zapojenia miestnych aktérov a občanov mesta, doplniť stratégiu starostlivosti o verejnú zeleň mesta Košice. Bude tak efektívnejšie slúžiť mestu a občanom v ďalšom rozvoji mesta a v boji s vyššie zmienenými výzvami.

Aktivity projektu

Ciele projektu plánujeme dosiahnuť aktívnou účasťou na tzv. Urban Living Labs, ktoré budú slúžiť na prezentáciu prístupov v jednotlivých mestách, na diskusiu medzi partnermi a na praktické oboznamovanie sa s fungovaním jednotlivých miest. Získané príklady dobrej praxe a postupy potom budeme zapracovávať do strategického dokumentu pre rozvoj zelene v spolupráci s miestnou skupinou zloženou z organizácii aktívnych pri rozvíjaní a údržbe mestskej zelene, ale aj s aktívnymi občanmi.

 

Projekt je financovaný z programu Interreg Europe.

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články