In progress

Košice 2.0

O projekte

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo.

Výzvy

Pre projekt Košice 2.0 vyplývajú tri navzájom súvisiace výzvy:

  • Plné využitie potenciálu, ktorý ponúka medzisektorová spolupráca kreatívneho priemyslu a IT.
  • Ekonomická transformácia z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto.
  • Riešenie problému nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie.

Zámer a ciele projektu

  • zvýšenie kvality života v meste, prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb,
  • zvýšenie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách,
  • rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre vznik nových pracovných miest
Cieľom projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo, podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste.

Kreatívny ekosystém Košice 2.0

Košice 2.0 – to je mesto s jasnou predstavou o svojom rozvoji prostredníctvom zlepšovania a inovovania mestských služieb, zapájania občanov do svojich aktivít, vytvárania príležitostí pre spolupráce, rozvíjania IT sektora a kreatívneho priemyslu.

CXI Inštitút (Citizen Experience and Well-being Institute)

Úlohou inštitútu je identifikácia, analýza a redizajn služieb mesta, ktorých poskytovanie mesto zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi. CXI inštitú identifikuje služby zabezpečované mestom, zisťuje spôsob doručovania služieb smerom k občanom a ich kvalitu a zhromažďuje a vyhodnocuje dáta, vstupujúce do prípravy podkladov pre tvorbu lokálnych politík a stratégií. Spolupracuje aj na vytváraní open-data platform.

“Naša organizácia je obsahovým lídrom aktivít projektu. V štruktúre našej organizácie bude CXI, vytvoríme tiež mobilné mestské laboratórium, ktorým dokážeme priamo vo verejnom priestore získavať dáta, pracovať s občanmi a spracovávať ich podnety. CIKE sa bude podieľať na vytváraní mediaartových diel vo verejnom priestore. Rovnako sa budeme podieľať na hube Urban Innovation Sphere, kde využijeme naše skúsenosti v oblasti vzdelávania, profesionalizácie a prepájania sektorov pre inovácie. Za najdôležitejšie v rámci projektu považujeme jeho zameranie na well-being a kvalitu života, a to práve spojením digitálnych technológií, umenia a kreativity. Priamo tak napĺňame naše poslanie v sieti UNESCO Creative Cities, kde je mesto od roku 2017 súčasťou mediaartového klastra.” – Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

Mobilné mestské laboratórium MUL (Mobile Urban Lab)

Mobilné mestské laboratórium (ďalej MUL) je výskumná jednotka – kontaktný bod medzi mestským inštitútom a obyvateľmi mesta. MUL má podobu automobilu vybaveného modernými digitálnymi technológiami, zobrazovacími zariadeniami a senzormi a slúži na:

  • mapovanie verejného priestoru, tzv. nemiest ‒ nevyužívaných priestorov v meste,
  • zobrazovanie dát pomocou VR, AR a iných moderných technológií,
  • zisťovanie potrieb a komunikáciu s obyvateľmi mesta, ktorým umožňuje zapojiť sa do definície mestských výziev prostredníctvom eventov, diskusií, dotazníkov,
  • realizáciu umeleckých intervencií vo verejnom priestore.

Sféra mestských inovácií UIS (Urban Innovation Sphere)

Projekt Košice 2.0 vytvára príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta.

Inovačný HUB

Budova Bravo v Kasárňach/Kulturparku bude slúžiť ako hlavná budova celého projektu pre kreatívnych inovátorov pri vývoji nových prototypov – laboratórium Fab, ateliér fotografií a videa, Meetup, Community & Co-working Space.

Vzdelávacie programy

Zámerom vzdelávacích programov je budovanie kapacít na úrovni samosprávy, akademickej obce a širšej verejnosti.

Umelecké intervencie a mediaartové inštalácie

Umelecké intervencie a media artové inštalácie sú nástrojom, ako nadviazať komunikáciu s obyvateľmi mesta, získať dáta pre výskum realizovaný Inštitútom a aktívne interagovať s mestským prostredím.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia (UIA).

košice 2.0

Viac sa o iniciatíve Európskej únie dozvieš na ich oficiálnej stránke.

Chcem vedieť viac