Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Vzdelávanie a mentoring

O projekte

Koncom mája sme sa stali súčasťou Vyšehradského projektu Training for Artistic Activism – Artivism in the region. Cieľom projektu je podporovať účasť umelcov a kreatívcov na občianskych iniciatívach a aktivizme v postsocialistickej oblasti. Projekt sa zameriava na aktivizmus a líderstvo mládeže najmä v oblasti troch hlavných tém:

  1. životné prostredie
  2. rodová rovnosť
  3. sociálne začlenenie

Aktivity projektu

V lete sa uskutoční dvojtýždňová Akadémia zameraná na spoločenskú zmenu. Vzdelávací program zapája odborníkov zo sociálnych a vzdelávacích oblastí z rôznych krajín z celej Európy. V rámci programu sa účastníci dozvedia o rôznych formálnych aj neformálnych umeleckých postupoch a za pomoci odborných poradcov uplatnia novonadobudnuté poznatky v praxi. Akadémia bude zameraná na Artivizmus, ktorý pomáha účastníkom spracovať vlastné pocity, myšlienky a skúsenosti a využíva umenie ako nástroj na sebavyjadrenie a aktívnu, uvedomelú účasť na zmenách. Program má tri hlavné témy ako inkluzívne spoločnosti, rovnosť všetkých pohlaví, ochrana životného prostredia a umenie. Hlavnou spájacou témou je aktivizmus, ako sa ľudia môžu zapojiť do umenia a ako sa umenie môže stať nástrojom spoločenských zmien.

Počas akadémie budú účastníci pracovať s formátom bábkového divadla, ktoré možno hrať v obzvlášť malých priestoroch, dokonca aj v obývačkách. Naučia sa, ako pracovať s umeleckými nástrojmi a pomáhať ženám a mladým dievčatám, ktoré trpia diskrimináciou. Ako spolupracovať s komunitami a dokonca aj vzdelávacími inštitúciami pomocou divadelných nástrojov environmentálnej výchovy. Okrem toho, ako iniciovať medzikultúrny a medzisektorový dialóg v spoločnosti, podporovať kreativitu mladých ľudí prostredníctvom umeleckého vzdelávania, tvorby kultúrneho obsahu a zlepšovania verejných politík v oblasti kultúry a mládeže.

Vďaka podpore Visegrad Fondu budú účastníci zo 5 krajín (Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska a Srbska) realizovať svoj vlastný pilotný Artivistický projekt. Jeden z každej krajiny bude vybraný  z predložených pilotných nápadov. Účastníci ich budú realizovať po Akadémii s mentorskou podporou partnerských organizácií a finančnou podporou (do 1000 € pre každú krajinu) prostredníctvom Vyšehradského fondu. Projekt bude ukončený konferenciou, kde realizátori nápadu predstavia svoju prácu.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zapájať znevýhodnenú mládež do diskusie o ich vlastnom živote a témach, ktoré sa ich dotýkajú, a to tak, že sociálnym pracovníkom, pedagógom, umelcom a iným profesionálom pracujúcim v tejto oblasti, poskytneme kreatívne a umelecké nástroje, vďaka ktorým ich dokážu osloviť a pracovať s nimi.

Projekt rieši veľký problém ignorovaných a prehliadaných skupín a prepája ho so vzdelávaním profesionálov v sociálnej, vzdelávacej a umeleckej oblasti. Cieľom je vzdelávať, podporovať otvorenosť v myslení a iniciovať celoeurópske sociálne aktivity pre znevýhodnené skupiny.

Projekt rozširuje povedomie všetkých zainteresovaných skupín pochádzajúcich z rôznych sociálnych a vzdelávacích prostredí. Účastníci zažívajú rozdiely medzi rôznymi kultúrami a subkultúrami a učia sa jeden od druhého.

Partneri projektu

Pro Progressione (HU)
Art Transparent (PL)
Dafa Puppet Theatre (CZ)
Creative Industry Košice (SK)
Kulturanova (RS)

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články