NiCE

Inovácie

O projekte

NiCE – From Niche to Centre – City Centres as Places of Circular Lifestyles // Z okraja do centra – Mestské centrá ako miesta cirkulárneho životného štýlu

Európske mestské centrá boli rušnými spotrebiteľskými strediskami náročnými na zdroje. Z dôvodu pandémie Covid-19 a presunu do online obchodu sa však mnoho prevádzok zatvorilo a dodávateľské reťazce sa prerušili. Alternatívne a udržateľné modely spotreby vedú k väčšej obehovosti a zvýšeniu dostatku, ale vzhľadom na súčasné rámcové podmienky tieto modely zvyčajne zostávajú iba na okraji. Spotrebiteľom preto chýba centrálna a ľahko dostupná ponuka alternatívnych foriem spotreby.

Projekt NiCE sa zameriava na riešenie dvoch výziev:

1. transformáciu centrálnych území v mestách, ktoré uľahčujú ich obyvateľom viesť udržateľný životný štýl; 

2. oživovať centrá cirkulárnejším spôsobom.  

Projektové partnerstvo nám ukáže rôzne praktické prístupy v rozličných prostrediach, ktoré:

 • posilňujú nové formy spotreby,
 • zviditeľňujú ich v mestských centrách
 • a spájajú všetky relevantné zainteresované strany.

Výsledky projektu budú prezentované  prostredníctvom vzdelávacích, inšpiračných a výmenných formátov na rôznych úrovniach samosprávam, regiónom, poskytovateľom alternatívnych obchodných modelov, občianskym združeniam a tvorcom politík. Zároveň budú pozývať k ďalším spoločným aktivitám na zakladanie cirkulárnych mestských centier v celej strednej Európe.

Aktivity

1. Hodnotenie súčasného stavu a analýza potrieb cieľových skupín s cieľom posúdiť vzorce udržateľnej spotreby a podporiť obehové obchodné modely. Výsledkom bude „monitorovací nástroj“, ktorý pomôže rýchlo analyzovať status quo, výzvy a potenciály pre obehový životný štýl v mestách a súhrnná správa našich zistení.

2. VR výstava – Vývoj koncepcie, príprava a realizácia virtuálnej výstavy viac ako 30 inšpiratívnych príkladov toho, ako sa v mestských centrách vytvoril trvalo udržateľný životný štýl, podporená prezentáciou aspoň 15 užitočných nástrojov na ich propagáciu, podporu a udržanie.

3. Spoločný rozvoj strategického rámca na podporu a vytvorenie obehového životného štýlu v mestách/centrách miest, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pre miestne a regionálne orgány verejnej správy.

4. Nadnárodný rozvoj pilotných prístupov, implementácia, evaluácia a hodnotenie

Partneri budú pracovať v nadnárodných tandemoch a testovať 4 špecifické prístupy v rôznych prostrediach:

1) Prístup k iniciovaniu opätovného využitia mestských centrálnych priestorov na obehové ponuky
2) Implementácia a prevádzka multifunkčných „stredísk zdrojov“ v podmienkach živého laboratória opätovným využitím priestorov v mestských centrálnych miestach
3) Prepojenie udržateľného online obchodu s centrami miest, napr. zriadenie multifunkčných mikrouzlov alebo maloobchodu ako služby
4) Aktivácia užívateľov pre obehový životný štýl, napr. pre obehové hospodárenie s vodou

Pilotné aktivity začnú lokálnymi kick-off podujatiami. Ich implementácia potrvá niekoľko mesiacov a zahrnie fázy živého laboratória na pozorovanie jeho vývoja a prijatia. Ukončená bude lokálnym podujatím. Partneri vyhodnotia pilotné projekty a konkrétne zistenia využijú pri vývoji „Solution Boxu“ (balík riešení).

5. Vývoj 4 prenosných „Solution Boxov“  (balíkov riešení) na základe pilotných skúseností:

1) Komunitná príručka, ktorá slúži ako praktický kontrolný zoznam a diagnostický nástroj pre miestne samosprávy.
2) Metodológia
3) Sprievodca: Ako vybudovať, prevádzkovať a udržiavať multifunkčné centrum zdrojov
4) Súprava obežnej vody zameraná na opätovné použitie vody v mestách

6. Zavedenie NiCE riešení – znalostná platforma, ktorá bude zahŕňať súbor inovatívnych riešení potrebných na umožnenie prechodu z mestských centier na cirkulárne centrá miest opätovným využitím priestorov a zdrojov

7. Opatrenia na budovanie kapacít NiCE a ponuky na vytváranie sietí – Cieľom je zvýšiť povedomie a kompetencie, ako zaviesť obehový životný štýl v centrách miest.

a) 4 študijné návštevy
b) Séria 8 webinárov
c) Séria 4 nadnárodných workshopov na vytváranie sietí a spoločné navrhovanie ideí
d) 8 národných podujatí, ktoré umožnia národný prenos našich riešení a vydláždia cestu pre prijatie našich pilotných aktivít miestnymi komunitami a národnými záujmovými skupinami.

8. Rozšírenie a prijímanie riešení: Od miestnych tvorcov rozhodnutí po európske siete

a) Partneri zorganizujú spolu najmenej 20 one-to-one stretnutí s miestnymi mienkotvornými a osobnosťami s rozhodovacími právomocami s cieľom zlepšiť nástroje politiky, ktoré umožňujú obehový životný štýl v cirkulárnych mestách.
b) Prispôsobenie strategického rámca a spoločné vypracovanie politického pozičného dokumentu na základe získaných skúseností.
c) Prezentácia multifunkčného centra zdrojov a obehových modelov životného štýlu NiCE zástupcom z EÚ, národnm a regionálnym samosprávam na „konferencii o transferabilite“.

Výstupy

 • Monitorovací nástroj životného štýlu pre mestá
 • VR výstava
 • Nadnárodný Think Thank workshop
 • Rámec stratégie pre obehový životný štýl v mestách
 • Status Quo reporty pilotných miest
 • Pilotná implementatácia
 • 8 pilotných blogov a 8 dokumentov o pilotoch
 • Dokumentačná správa o každom pilotovi
 • Pilotná hodnotiaca správa a lessons learnt
 • Solution Box
 • Stretnutia nadnárodných partnerov
 • Knowledge Platform
 • Vzdelávacie materiály o správaní občanov
 • Štyri nadnárodné študijné návštevy
 • 8 nadnárodných webinárov
 • 4 nadnárodné workshopy
 • 8 národných podujatí
 • 4 miestne akčné plány
 • Politický dokument
 • Záverečný press kit
 • Záverečná konferencia
 • Pokračovací plán

Partneri

 • German Environment Agency (DE)
 • ENVIROS (CZ)
 • CityLAB Innovations for urban quality of life (AT)
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj (SI)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT)
 • Research and Innovation Centre Pro- Akademia (PL)
 • Budapest University of Technology and Economics (HU)
 • Creative Industry Košice, n.o. (SK)
 • Municipality of Brzeg Dolny (PL)

Projekt je podporený programom Interreg CENTRAL EUROPE so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články