LABEL4FUTURE

Inovácie

O projekte

PODPORA INOVÁCIÍ A PRECHODU NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V MENEJ ROZVINUTÝCH EU REGIÓNOCH

Label4Future je inovatívny projekt podporený zo schémy financovania Interregional Investment Instrument (I3). Zameriava sa na podporu prechodu na obehové hospodárstvo v menej rozvinutých regiónoch EÚ (Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko) a na plastový priemysel a prepojené odvetvia.

Label4Future podporuje malé a stredné podniky, ktoré používajú plasty ako hlavnú surovinu a/alebo zložku výrobku, pri vývoji inovatívnych riešení, (re)dizajne výrobkov a služieb a ich testovaní v reálnom prostredí.

Label4Future buduje kapacity malých a stredných podnikov na vytváranie strategických partnerstiev pre nepretržité inovácie, s výskumnými inštitúciami a tvorcami politík a na účasť na širšom trhu EÚ.

Label4Future poskytuje workshopy, living laby a mentoring vybraným podnikom z menej rozvinutých regiónov, aby v rámci svojho inovačného procesu dokázali vyvinúť produkt alebo službu a pripraviť ich na európsky trh.

Aktivity projektu

 1. Otvorená výzva: Label4Future vyzýva zainteresované strany z plastového priemyslu z menej rozvinutých regiónov EÚ, aby sa prihlásili s inovačným rozpracovaným projektom a ďalej ho rozvíjali a testovali v reálnom prostredí počas obdobia trvania projektu.
 2. Analýza budúcich trendov: Label4Future zapája zainteresované strany do tvorby scenárov budúcnosti, ktoré zvažujú alternatívne výsledky a možnosti. Pomáha tiež zainteresovaným stranám pri definovaní, vizualizácii a zapojení sa do princípov obehovosti a ekologického prechodu.
 3. Inovačné laboratóriá: Projekt organizuje intenzívne a praktické inovačné workshopy v Prahe, Viedni a v Ľubľane. V týchto laboratóriách sa stretávajú účastníci a odborníci z kreatívneho priemyslu, aby pracovali na konkrétnych inovačných projektoch súvisiacich s obehovými modelmi. Workshopy sa riadia tematickými zameraniami, ako sú inovácie politík, inovácie obchodných modelov a inovácie produktov/služieb. Na workshopy nadväzujú inšpiratívne study visits.
 4. Stretnutia a fóra Changemakers: Label4Future sprostredkúva intenzívne inovačné workshopy a fóra, ako napríklad Changemakers Meetup v rakúskom Linzi. Tieto podujatia poskytujú zúčastneným stranám platformu na intenzívne zapojenie sa do naliehavých potrieb transformácie obchodných modelov a postupov. Stretnutie slúži aj ako príležitosť na komunikáciu a zdieľanie výsledkov projektu a získaných skúseností.

Future Forum

Label4Future organizuje 26. marca, 2024 v Košiciach jednodňové podujatie s názvom Future Forum. Stretnú sa na ňom všetky zainteresované strany z priemyslu, výskumu a politiky z menej rozvinutých regiónov, odborníci a partneri projektu, aby diskutovali o budúcich výzvach a inovatívnych reakciách priemyslu v kontexte zeleného prechodu a obehového hospodárstva.

Fórum budúcnosti poskytne kľúčové prednášky o najmodernejších trendoch a predstaví spoločnosti, obchodné modely a politiky, ktoré podporujú úspešnú ekologickú transformáciu a implementáciu modelu obehového hospodárstva v plastovom priemysle a prepojených odvetviach (zdravotníctvo, stavebníctvo atď.).

Future Forum poskytne spoločnostiam z menej rozvinutých regiónov možnosť nadviazať kontakty a diskutovať o budúcich výzvach a riešeniach, ale aj dozvedieť sa všetky podrobnosti o otvorenej výzve projektu Label4Future, ktorá bude vyhlásená na fóre. V rámci Open callu bude vybraným spoločnostiam poskytnutý mentoring, training a podpora pre rozvoj inovatívnych projektov pripravených pre európsky trh.

Fórum bude východiskovým bodom pre regionálny priemysel poháňaný inováciami zameranými na prechod na obehové hospodárstvo a výrobné modely.

V prípade záujmu o účasť na Future Forum je potrebná REGISTRÁCIA.

Agenda podujatia
16:00
Predstavenie projektu Label4Future a informácie o otvorenej výzve na podporu MSP
16:20
Key note prednáška Denisa Bedeho z Cyrkl, medzinárodnej technologickej a konzultačnej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na nakladanie s obehovým odpadom. Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáha Cyrkl spoločnostiam premeniť odpad na zdroje, a tým aj na výnosy s najväčším európskym digitálnym trhom s odpadom a zvyškami. Cyrkl poskytuje analýzy trhu a pomáha pri transfere recyklačných technológií a legislatívy.
16:50
Key note prednáška Lary Campos, víťazky ceny Ars Electronica STARTS. Lara je materiálová dizajnérka a výskumníčka. Jej práca je založená na spájaní remeselných techník s digitálnou výrobou na experimentovanie s novými materiálnymi svetmi. Pracuje na pestovaní materiálov, získavaní miestnych zdrojov, obehových a sociálnych ekonomikách, dizajne potravinového odpadu, udržateľnosti, systémoch spolutvorby a horizontálnom riadení. Je tiež súčasťou projektu Remix el Barrio z FabLab Barcelona, s ktorým spolupracovala pri navrhovaní obehových ekonomík založených na dizajne potravinového odpadu a kolektívu S-Biotica, s ktorým vytvorila priestor pre spoločnú tvorbu pre biologický výskum a dizajn.
17:20
Key note prezentácia Katje Pokeržnik, riaditeľky Koroskej obchodnej a priemyselnej komory Slovinska. Katja má rozsiahle skúsenosti v oblasti predaja, marketingu, nákupu, organizácie a vedenia. Spoločnostiam poskytla veľa konzultácií so strategickým smerovaním spoločnosti. Katja vedie projekt ocenení za najlepšie inovácie, čo je najuznávanejšie ocenenie za inovácie v Slovinsku.
17:50
Key note prednáška Ondřeja Kašpáreka, vedúceho PrusaLab. PrusaLab je prototypová dielňa a FabLab pod krídlami Josefa Prusu a Prusa Research. Je to miesto, kde môžu svoje projekty rozvíjať tvorcovia, kutilovia, študenti architektúry a dizajnu, podnikatelia, skrátka ktokoľvek s víziou a chuťou tvoriť. PrusaLab je jedna z najväčších zdieľaných dielní v Českej republike s rozlohou viac ako 350 m2.
18:10
Neformálny networking

Ciele projektu Label4Future

 • UČIŤ SA: Budovanie kapacít a nástrojov na pochopenie, predstavu a špecifikáciu budúcich výziev v kontexte ekologického prechodu a obehového hospodárstva. Cieľom projektu je budovanie kapacít MSP, miestnych verejných orgánov a výskumných inštitúcií v menej rozvinutých regiónoch EÚ. Prostredníctvom workshopov, mentoringu a finančnej podpory Label4Future poskytuje účastníkom nástroje a znalosti na pochopenie hodnotových reťazcov, vývoj nových modelov a implementáciu postupov obehového hospodárstva.
 • ANGAŽOVAŤ SA: Analýza európskych hodnotových reťazcov a vyjadrenie vlastných obchodných modelov, produktov a služieb zainteresovaných strán.
 • RÁSŤ: Stanovenie priorít, navrhovanie a realizácia inovačných projektov, ktoré prispievajú k budovaniu kapacít MSP, miestnych verejných orgánov a výskumných inštitúcií.
 • ZAPOJIŤ SA: Podpora spolupráce viacerých zainteresovaných strán na medziregionálnej aj medzisektorovej úrovni.
 • PODPOROVAŤ: Poskytovanie nepretržitej systematickej inštitucionálnej podpory výskumu, vývoja a inovácií pri prechode na modely obehového hospodárstva.

Príjemcovia

 1. Malé a stredné podniky: Malé a stredné podniky môžu mať z programu Label4Future prospech, pretože získajú prístup k nástrojom, odborným znalostiam a podpore pri prechode na obehové obchodné modely. Projekt im poskytuje príležitosť a financovanie na vývoj inovatívnych výrobkov, ktoré sú v súlade so zásadami obehového hospodárstva. To môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest a prístupu na nové
 2. Miestne samosprávy: Label4Future podporuje miestne samosprávy v ich úsilí o ekologický prechod a zavádzanie postupov obehového hospodárstva. Projekt im poskytuje znalosti, nástroje a politické rámce na vypracovanie a uprednostňovanie inovačných projektov.
 3. Výskumné inštitúcie: Výskumné inštitúcie využívajú výhody programu Label4Future tým, že sa zúčastňujú na spoločných výskumných a vývojových činnostiach. Majú možnosť prispieť svojimi odbornými znalosťami, vykonávať štúdie a poskytovať cenné poznatky o ekologickom prechode a inováciách v oblasti obehového hospodárstva. Výskumné inštitúcie môžu svojou účasťou posilniť svoje siete, zvýšiť svoju reputáciu a prispieť k rozvoju poznatkov v tejto oblasti.

Label4Future je projekt realizovaný medzinárodným konzorciom pod vedením Creative Industry Košice (Slovensko) a jeho členmi: Ars Electronica (Rakúsko), Rakúska propagačná banka (AWS, Rakúsko), Slovinská obchodná komora (GZS, Slovinsko), Creative Prague (Česko), Creative Fed (Holandsko) a Technická univerzita Košice (Slovensko).

Dokumenty a odkazy

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články