Košický kultúrny klaster

Výskum

O projekte

V rámci Akčného plánu rozvoja mesta Košice 2022-2024 (bod 15.7.) a Kultúrneho plánu Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Košice 2021-2027 sa mesto Košice zaviazalo vytvoriť kultúrny klaster. Úlohou CIKE je moderovať a iniciovať jeho vznik.

Klaster je regionálne situované združenie vzájomne prepojených organizácií, ktoré má potenciál upevniť a zvýšiť konkurencieschopnosť celého odvetvia. Členovia klastra si navzájom konkurujú, ale zároveň riešia množstvo podobných problémov a spoluprácou môžu prekonať mnoho svojich obmedzení. Ide teda o obojstranne výhodné partnerstvo medzi členmi klastra.

Klaster, v porovnaní napríklad s asociáciou (ktorej cieľom je sledovať a zastupovať spoločné záujmy danej profesie) alebo sieťovou spoluprácou (tzv. networking), vytvára pridanú hodnotu a členovia klastra sú diverzifikovaní (členom kultúrneho klastra sa nemusia stať výlučne kultúrni aktéri, ale napr. aj mesto, kraj, vzdelávacie inštitúcie alebo komerčné subjekty).  Úlohou klastra nemá byť len spojiť inštitúcie, ale obsiahnuť aj ďalšie funkcie, ako napr. doporučujúca, výkonná, propagujúca, vzdelávacia, ekominická a iné.

Fázy projektu

1. Hĺbkové rozhovory so zástupcami kultúrnych inštitúcií v Košiciach s cieľom:

  • zmapovať súčasný stav kultúrnej komunity v Košiciach,
  • zostaviť profily potenciálnych členov kultúrneho klastra,
  • preskúmať hlavné problémy, ktoré by mal kultúrny klaster riešiť a jeho hlavné poslanie a príležitosti, ktoré jeho vznik prinesie,
  • vypracovať prvé návrhy na fungovanie košického kultúrneho klastra a napomôcť naštartovať jeho vznik.

Prvá fáza projektu sa uskutočnila v priebehu apríla a mája 2023. Uskutočnilo sa deväť pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami kultúrnych inštitúcií v Košiciach naprieč žánrami, formami zriadenia a veľkosťami organizácií.

2. Dotazníkový prieskum medzi kultúrnymi a kreatívnymi aktérmi v Košiciach s cieľom overiť hypotézu o potenciálnom fungovaní a prínosoch Košického kultúrneho klastra prostredníctvom kvantitatívneho zberu dát.

3. Na základe údajov získaných z prieskumu vypracovať odporúčania pre vznik a fungovanie kultúrneho klastra v Košiciach a prostredníctvom stretnutí a workshopov mentorovať jeho vznik.

Podujatia

Košický kultúrny klaster – Prezentácia výskumu a ďalšieho postupu k vzniku klastra:

Creative Industry Košice v máji 2023 zorganizovalo stretnutie kultúrnych a kreatívnych aktérov v Košiciach, ktorého cieľom bolo predstaviť nástroj klastra a prvú fázu výskumu smerujúcu k vzniku Košického kultúrneho klastra. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a hostia, ktorí predstavili inšpiratívne príklady iných klastrov (Zlínsky kreatívny klaster, IT Valley a Visit Košice).

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články