Imagine Your City

Inovácie

O projekte

Projekt Imagine Your City (Predstav si svoje mesto) zapojí miestnych Košičanov a vojnových utečencov z Ukrajiny do spoločnej tvorby site-specific intervencií vo verejnom priestore v okolí dočasného úkrytu pre utečencov v internáte na Jedlíkovej.

Spoločne vyvinuté a realizované intervencie budú ďalej rozvíjať miestne kreatívne firmy počas intenzívneho hackathonu. Vytvoria replikovateľné prototypy, ktoré môžu použiť mestské správy v celej Európe na riešenie budúcich utečeneckých kríz (v dôsledku vojen, klimatických zmien a/alebo energetických a ekonomických kríz).

Prečo tento projekt

Od ruskej invázie na Ukrajine prešlo Košicami viac ako 100 000 utečencov. Približne 6 % z nich sa tu rozhodlo zostať, čo predstavuje 2,6 % z celkovej populácie Košíc. Mesto poskytlo dočasné ubytovanie, základné služby, podporu pri hľadaní zamestnania a limitovanú psychologickú podporu. Väčšina riešení však bola výsledkom improvizácie.

Zatiaľčo solidarita s ukrajinskými utečencami je stále silná, tento pocit spochybňujú populistické politické agendy, nastávajúca ekonomická kríza a zhoršujúce sa sociálne príležitosti pre miestnych obyvateľov. Keďže sú kontakty medzi miestnymi obyvateľmi a utečencami obmedzené, sociálna súdržnosť mesta začína byť ohrozená.

Vďaka tomuto projektu, ktorý ponúka pilotné riešenia na vytváranie inkluzívnej, udržateľnej, odolnej, demokratickej a spoločnej budúcnosti rôznych komunít v Košiciach, ktoré budú replikovateľné naprieč Európe, chceme predísť vzniku sociálnej nespokojnosti, dezintegrácie komunity a ďalšiemu úpadku verejných priestorov.

Ciele projektu

 • Spojiť miestnych občanov s vojnovými utečencami s cieľom vybudovať odolnejšiu komunitu pomocou participatívneho procesu spoluvytvárania verejného priestoru.
 • Prepojiť umelcov, firmy a mesto, aby spolupracovali s občanmi pri hľadaní udržateľných, estetických a demokratických riešení pre verejné priestory.
 • Informovať miestnych obyvateľov o budúcich výzvach v dôsledku zmeny klímy a o zásadách ekologickej transformácie a koncepcie aktívneho občianstva.
 • Poskytnúť mestskej správe údaje, otestované metodiky, odpilotované riešenia a praktické odporúčania, ako lepšie porozumieť potrebám občanov, ako prijímať informovanejšie rozhodnutia a pripraviť sa na budúce výzvy v oblasti integrácie.
 • Spoločný vývoj a testovanie škálovateľných a replikovateľných riešení pre celú Európu.

Aktivity

Projekt sa uskutoční na internáte Technickej univerzity v Košiciach na Jedlíkovej ulici.

1: Mapovanie komunít, ktoré územie využívajú. Budú sa zhromažďovať údaje o štruktúre (pohlavie, vek, sociálne zázemie), modeloch využívania priestoru a potrebách komunít.

2: Projektoví partneri vypracujú plán a program workshopov pre občanov a utečencov založený na spoločnej tvorbe, gamifikácii, výmene a zdieľaní skúsenosti medzi účastníkmi workshopov.

3: Uskutočnia sa 4 facilitované jednodňové workshopy pre miestnych obyvateľov, utečencov, študentov a externých miestnych umelcov. Potreby účastníkov budú rozpracované do podoby intervencií vo verejnom priestore internátu a okolia. Následne budú navrhnuté do podoby prototypov a štruktúrované ako verejné prezentácie.

4: Štyri najviac hlasovaním podporované komunitné zásahy budú sformulované ako mestské výzvy a počas jednodňového hackathonu sa z nich stanú prototypy pripravené na praktické uplatnenie v integračnej politike mesta. Víťazný prototyp bude podporený rozvojovým grantom.

5: Uskutoční sa séria 4 stretnutí v areáli internátu, na ktorých bude komunita informovaná o hodnotách a princípoch nového európskeho Bauhausu.

6: Spracujeme praktické odporúčania pre participatívne politiky mesta na integráciu vylúčených komunít. Spolu s použitou a rozpracovanou metodológiou bude štúdia predstavovať usmernenie pre replikovateľný model v celej Európe.

Nový európsky Bauhaus (NEB)

Nový európsky Bauhaus predstavuje interdisciplinárnu iniciatívu prezidentky EÚ Ursuly von der Leyenovej. Je praktickým nástrojom na implementáciu Európskej zelenej dohody, širokej politickej dohody EÚ na prekonanie klimatických zmien a zhoršovania životného prostredia.

Iniciatíva New European Bauhaus nás všetkých vyzýva, aby sme si predstavili a spoločne budovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť založenú na postupoch a skúsenostiach, ktoré sú:

 • Obohacujúce, inšpirované umením a kultúrou, reagujúce na potreby nad rámec funkčnosti.
 • Udržateľné, v súlade s prírodou, životným prostredím a našou planétou.
 • Inkluzívne, podnecujúce dialóg medzi kultúrami, discipínami, pohlaviami a rôznymi vekovými kategóriami.

Imagine Your City a NEB

Náš projekt stavia na základných princípoch a hodnotách NEB:

 • Spoločne: site-specific intervencie sú navrhnuté komunitou, ktorá využíva priestor najviac.
 • Krásne: projekt pretvára priestor tak, aby bol funkčný a relevantný.
 • Udržateľne: projekt prerába priestor tak, aby spĺňal environmentálne normy.
 • Viacúrovňovo: projekt zapája rôzne zainteresované strany (občanov, umelcov, univerzity, podniky, mesto).
 • Transdisciplinárne: projekt podporuje medzisektorovú spoluprácu.
 • Participatívne: projekt využíva ako metodológiu spoluvytváranie, peer-to-peer a action learning.

Partneri

Výsledky projektu

 • Site-specific zásahy zamerané na pretvorenie zdevastovaného verejného priestoru.
 • Replikovateľné prototypy riešení pre mestské integračné výzvy.
 • Stretnutia s miestnymi komunitami.
 • Praktické odporúčania pre mestskú správu.
 • Séria 4 krátkych inšpiratívnych videí zachytávajúcich projektové aktivity a zároveň propagujúce hodnoty a základné princípy NEB.

 


EIT Community New European Bauhaus Imagine Your City projekt je podporený Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie

                                                   

Dokumenty a odkazy

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články