Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Výskum

Projekt má v súlade s cieľmi stanovenými v Kultúrnej stratégii mesta ambíciu identifikovať a využiť nové príležitosti na rast kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Košiciach. Odvíja sa od zostavenia databázy, ktorá zaznamená existujúcu fyzickú infraštruktúru k dispozícii pre potenciálnu adaptáciu v kultúrnom a kreatívnom sektore. Okrem zberu a vyhodnotenia kvantitatívnych údajov, využijeme kvalitatívne výskumné metódy. Na získanie príkladov osvedčených postupov z úspešných projektov v rámci mesta zrealizujeme sériu polo-štruktúrovaných rozhovorov.

Primárnymi cieľovými skupinami projektu budú jednotlivci a organizácie zapojené do kultúrneho a kreatívneho priemyslu, odborníci z akademického a súkromného sektora so špecializáciou na kultúrne a kreatívne aktivity a subjekty miestnej samosprávy.

Ciele projektu

  • Vytvorenie komplexnej databázy nehnuteľností, vhodných pre kultúrnu funkciu s ohľadom na chýbajúce alebo nedostatočne využitie. Cieľom je vybudovať informačnú bázu, od ktorej sa bude odvíjať ďalšia časť výskumu. V tomto smere už CIKE pracuje na mapovaní majetku mesta a v projekte sa údaje budú dopĺňať a verifikovať.
  • Druhým cieľom je do procesu mapovania aktívne zapojiť miestnu komunitu, čím zosúladí budúce iniciatívy s autentickým dopytom. Kvalitatívny výskum v podobe polo-štruktprovaných rozhovorov s aktérmi pôsobiacimi v kultúrnom a kreatívnom priemysel v Košiciach obsahovo doplní zozbierané údaje o príklady dobrej praxe z kultúry a kreatívneho priemyslu ako faktora rozvoja inovácií.

Výstupy projektu

  • mapa nehnuteľného majetku mesta, ktorá môže slúžiť ako zdroj pre kultúrny a kreatívny priemysel;
  • Výskumná správa, analyzujúca faktory úspechu a aktuálne výzvy, ktorým čelí kultúrny a kreatívny priemysel v Košiciach. Poskytne kritický pohľad na možný budúci vývoj.

Výsledky projektu katalyzátorom, majú motivovať kultúrny a kreatívny sektor smerom k spolupráci, inováciám a udržateľnému rastu.

Aktivity projektu

1. Vytvorenie a identifikácia databázy nehnuteľností vhodných pre KKP.

2. Workshop: stretnutie zamerané na spätnú väzbu ku identifikovaným príležitostiam v infraštruktúre nehnuteľnosti v meste Košice.

3. Kvalitatívny výskum a jeho spracovanie.

5. Záverečný workshop a panelová diskusia ku výsledkom výskumu.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články