Ekip

Inovácie

O projekte

Európska platforma pre politiku v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02
HORIZON-CSA

Fungovanie projektu Ekip (Európska platforma pre politiku v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu) bude založené na princípoch otvorených inovácií. V rámci projektu sa vytvorí nástroj na tvorbu politických odporúčaní, ktorý bude neustále podporovať formulovanie a prijímanie odporúčaní pre rozvoj politiky v oblasti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Výsledkom bude podpora a poradenstvo, ktoré posilní schopnosť aktérov KKP zapájať sa a prispievať ku komplexným inovačným procesom. Vzájomné pôsobenie medzi aktivitami projektov nám umožní dosiahnuť dva ciele – budovanie meta-siete medzi ekosystémami a rozvoj znalostného a participatívneho politického nastroja.  Spojením týchto cieľov dosiahneme tretí cieľ, ktorým je podpora rozvoja ekosystémov v KKP.

Už dve desaťročia sa zásady organizácie a riadenia komplexných inovačných procesov sústreďujú na otvorenosť, spoluprácu a interakciu viacerých zainteresovaných strán. Takýto otvorený prístup k inováciám umožňuje spracovávať vstupy od viacerých aktérov a smerovať ich k inováciám vytvárajúcim hodnoty. Otvorené inovácie a ekosystémové myslenie sú ešte aktuálnejšie v ére ekologických a digitálnych transformácií a ďalších globálnych výziev, ako je napríklad energetická kríza, ktoré majú veľký vplyv na KKP a vyžadujú si rýchle prispôsobenie politík.

Zásady otvorenej inovácie sa však v bežnej praxi uplatujú len zriedka. Existujúce podporné štruktúry a inovačné ekosystémy na to nie sú navrhnuté a existuje len málo usmerňujúcich politík na podporu kreatívnych a na spoločnosť zameraných inovácií a inovačných postupov s účasťou viacerých zainteresovaných strán. Aby podporné ekosystémy pre komplexné inovácie fungovali podľa zásad otvorených inovácií, sú potrebné účinnejšie politiky.

Vzhľadom na tieto výzvy bude projekt Ekip podporovať rozvoj politík, vďaka ktorým sa využívanie otvorených inovačných procesov stane novým štandardom. Tým sa zabezpečí, že podporné ekosystémy vyvinú schopnosť zvládnuť komplexné inovačné procesy s viacerými zainteresovanými stranami. Tie sú potrebné na realizáciu inovatívnejších kultúrnych a kreatívnych odvetví v Európe a na zmeny správania, ktoré sú ich hnacím motorom smerom k ekologickejšej, inkluzívnejšej (napĺňanie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja) a digitálnejšej Európe.

Nastroj na odporúčania politik

Nastroj na odporúčania politik bude fungovať v troch hlavných fázach:

 1. Výskum existujúcich politik spolu s vytváraním nad-sieťe aktérov, firiem, sieti, iniciatív pokrývajúcich všetky EU členské štáty a rozmanitosť sektorov KKP.
 2. Mapovanie potrieb KKP: technológie, investície, zručnosti, regulácia a preskúmanie prioritných oblastí politiky so širokým pohľadom a naprieč sektormi. Zameria sa pritom aj na odporúčania, ktoré zvýšia pripravenosť KKP na ekologický a digitálny prechod.
 3. Identifikácia a navrh kľúčových opatrení – formulácia politických odporúčaní a praktické usmernenia, ako implementovať a sledovať vývoj v ekosystémoch.

Ciele projektu

Vybudovať silnú metasieť sietí v rámci európskych KKP a mimo nich
Vybudujeme silnú metasieť sietí v rámci európskych KKP a mimo nich. Táto metasieť bude fungovať podľa zásad otvorenej inovácie a zameria sa na interoperabilnú kapacitu, čím sa zvýši pravdepodobnosť spolupráce, učenia sa a rýchlejšieho rozširovania. Široká, reprezentatívna a inkluzívna metasieť bude tiež prispievať k vysokokvalitnému zberu údajov a k formulovaniu a schvaľovaniu politík na základe dostatočných informácií.

Zriadenie európskeho nastroja na odporúčania politik podporujúcich otvorene inovácie v KKP
S využitím princípov otvorenej inovácie sa snažíme vytvoriť komunitne orientovaný nastroj na definovanie politik, ktorý zabezpečí nepretržitú inovatívnu tvorbu a prispôsobovanie politických odporúčaní na podporu posilnenej kapacity aktérov v KKP na účasť v procesoch otvorenej inovácie. Takéto procesy komplexných inovácií budú usmerňované politikou smerom k ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej Európe.

Posilnenie inovačných ekosystémov založených na KKP, ktoré prispievajú k odolnej, ekologickej a digitálnej transformácii.
Nastroj odporúčajúc inovačne politiky bude usmerňovať a podporovať ekosystémy zamerané na KKP s cieľom rozvíjať väčšiu vnímavosť (najmä pre znalosti a technológie), ktorá v súlade so zásadami otvorených inovácií umožní aktérom byť inovatívnejšími, a zároveň urýchliť ich inovačné procesy.

Partneri

Projekt Ekip združuje rôznorodé organizácie so silnými skúsenosťami v oblasti výskumu, inovácií a tvorby politík pre KKP z 12 krajín s rôznym sociálnym, kultúrnym a hospodárskym kontextom.

 • Lunds Universitet (SE)
 • Fonden Creative Business Cup (DK)
 • Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (NL)
 • The University of Edinburgh (UK)
 • Technische Universiteit Delft (NL)
 • Creativity Lab (EE)
 • MSCOMM (GR)
 • Politecnico di Milano (IT)
 • Technopolis Consulting Group (BE)
 • IDEA Consult  (BE)
 • Humak University of Applied Sciences (FI)
 • Icoolhunt (IT)
 • Gemeente Rotterdam (NL)
 • Metropolitný inštitút Bratislavy (SK)
 • Cité du design-Higher School of Art and Design of Staint-Étienne (FR)
 • New Moment (SI)

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články