Contact us

CARAT

O projekte

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu prostredníctvom koordinovaného rozvoja turizmu v jednotlivých oblastiach ako aj destinácie ako celku. Projekt je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce 4 krajín – Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je pozitívne ovplyvniť trh cestovného ruchu, aby sa zvýšil počet príjazdov návštevníkov do cezhraničného regiónu tým, že sa vytvorí neformálna platforma - medzinárodný klaster cestovného ruchu ako aj platformy na lokálnych úrovniach v jednotlivých regiónoch. Implementácia projektu bude slúžiť taktiež aj na dlhodobý rozvoj produktov turizmu v danom regióne.

Špecifické ciele

  • Rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu v každej oblasti prepojením verejného a súkromného sektora (transfer skúseností a know-how aj tam, kde už istá forma spolupráce funguje);
  • Vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu (plán destinačného manažmentu) vrátane akčných plánov ktorá bude implementovaná v rámci oblasti;
  • Vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, implementovanie na jednotlivých úrovniach so školeniami pre kľúčových hráčov;
  • Iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra destináciami identifikovanými v stratégii s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach.

Cieľové skupiny

  • Verejný priestor mesta a regiónu;
  • Občianske združenia;
  • Dôležití kľúčoví hráči v turizme zo súkromného sektora;
  • Vzdelávacie inštitúcie špecializované na turizmus;
  • Subjekty zodpovedné za tvorbu lokálnych a regionálnych politík;
  • Touroperátori.

Konferencia Nové trendy v destinačnom manažmente

Konferencia zameraná na prezentáciu nových trendov v destinačnom manažmente s účasťou popredných medzinárodných speakrov, ktorí inšpirovali partnerov projektu a odbornú verejnosť módnymi trendmi a inováciami z oblasti cestovného ruchu a turizmu. Globálnym cieľom programu a konferencie bolo zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného sociálneho, enviromentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

 


 

Program CARAT je spolufinancovaný Európskou úniou.

Pre viac info si pozri oficiálny web projektu.

Chcem vedieť viac

Partneri

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu pre kultúrne a kreatívne odvetvia.

Zistiť viac