CARAT

Výskum

O projekte

Projekt sa sústreďoval na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkromného sektora. Vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu, vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach.

Hlavnou prioritou projektu CARAT – Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia bolo podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu prostredníctvom koordinovaného rozvoja turizmu v jednotlivých oblastiach, ako aj destinácie ako celku. Projekt je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce 4 krajín – Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Platforma pre spoluprácu

Hlavným cieľom projektu bolo pozitívne ovplyvniť trh cestovného ruchu tak, aby sa zvýšil počet príjazdov návštevníkov do cezhraničného regiónu. Dosiahnuť sa to malo prostredníctvom neformálnej platformy – a to medzinárodného klastra cestovného ruchu, ako aj platformy na lokálnych úrovniach v jednotlivých regiónoch. Implementácia projektu slúžila aj na dlhodobý rozvoj produktov turizmu v danom regióne.

Špecifické ciele

Počas projektu sme sa sústredili na tieto ciele:

  • rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu v každej oblasti prepojením verejného a súkromného sektora – transfer skúseností a know-how aj tam, kde už istá forma spolupráce funguje
  • vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu (plán destinačného manažmentu) vrátane akčných plánov, ktorá bude implementovaná
  • vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, implementovanie na jednotlivých úrovniach so školeniami pre kľúčových hráčov
  • iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra destináciami identifikovanými v stratégii s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach

Cieľové skupiny

  • verejný priestor mesta a regiónu
  • občianske združenia
  • dôležití kľúčoví hráči v turizme zo súkromného sektora
  • vzdelávacie inštitúcie špecializované na turizmus
  • subjekty zodpovedné za tvorbu lokálnych a regionálnych politík
  • touristickí operátori

 


Program CARAT je spolufinancovaný Európskou úniou.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články