Prepáč, miláčik, bola to len facka. Keď sú najbližší hrozivejší ako pandémia

Interview

Oddych pre introvertov, utrpenie pre extrovertov, peklo pre obete domáceho násilia, alebo tiež domáca izolácia. Nárast volaní na linky pomoci počas trojmesačnej karantény je znepokojivý. Počet prípadov, v ktorých obete nezískali potrebnú pomoc je alarmujúci. Umelkyňa Natália Zavaďáková, účastníčka programu Domáce rezidencie, reaguje na problém domáceho násilia sériou nekonvenčných diel.


„Sama mám sociofóbiu a zvyknem sa izolovať,“ vysvetľuje Natália hneď v úvode, „zaujímajú ma súvislosti a dopady na psychiku ľudí, ktorí v izolácii trpia.“ Kvôli pandémii prišla o prácu výtvarníčky v bábkovom divadle a účasťou na domácej rezidencii sa rozhodla prispieť do diskusie o alarmujúcom vzostupe násilných prejavov v mnohých slovenských domácnostiach počas nútenej izolácie.

Akútny problém tieňovej pandémie

Celosvetové štatistiky za posledný rok ukazujú, že sexuálne alebo fyzické násilie v krajinách so silným ľudskoprávnym zázemím zažilo až 243 miliónov žien vo veku od 15 do 49 rokov. Predpokladá sa, že vplyvom pandémie koronavírusu tieto čísla narastú. Frustrácia, strach a beznádej, ktoré obete pravidelne zažívajú, majú vážne dopady na ich duševné, sexuálne a reprodukčné zdravie. Ovplyvnená je aj na ich všeobecná schopnosť podieľať sa na obnove spoločnosti a hospodárstva, tvrdí Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Za posledné 3 mesiace sa na slovenských poskytovateľov pomoci obrátilo až 1251 žien, z čoho až v 362 prípadoch išlo o nové klientky. Inštitút uvádza, že najväčší nárast nastal po veľkonočných sviatkoch. Na začiatku apríla kontaktovali jednu organizáciu (z 22 zapojených do prieskumu) v priemere 3 ženy týždenne. Na začiatku júna tento stav stúpol až na 9 žien týždenne. Často sa uvádza, že zdrojom eskalácie násilia bol v mnohých prípadoch alkohol. V jeho celosvetovej konzumácii sa Slovensko nachádza na 9. priečke. Spomedzi všetkých typov domáceho násilia (psychické, fyzické, ekonomické) bolo v roku 2019 najčastejším trestne stíhaným práve nebezpečné vyhrážanie, ktoré bolo len z 9% páchané na mužoch. Pri domácom násilí minulý rok na Slovensku zomrelo 7 žien a 5 mužov.

„Fakt násobenia bolestivého plaču v uzavretých bytoch je v rozpore s radostne naivnou víziou očakávaného znásobenia „najkrajšieho plaču na svete“, ktorý by sa mal podľa slov slovenského premiéra „ozývať z pôrodníc okolo Vianoc“.

NATÁLIA ZAVAĎÁKOVÁ
“Kvety pre teba” I. © Natália Zavaďáková

Eskalácia a alarmujúci stav možností záchrany

Koronakríza je doposiaľ nepoznanou a stresujúcou situáciou. V jej dôsledku sa blízki a rodiny dostali do oveľa užšieho dlhodobého kontaktu, ako za normálnych okolností. Mnohí zaznamenali markantné ekonomické straty. Jeden z partnerov mohol prísť o prácu a stal sa závislým na partnerovi – agresorovi. Vzhľadom na obmedzenie kontaktov so širšou rodinou a priateľmi, sa obete domáceho násilia dostali do situácie s veľmi limitovaným prístupom k pomoci. Tak získali agresori oveľa väčšiu kontrolu nad obeťami a začali si uplatňovať svoju silu a moc.

Porovnanie súčasných dát s rovnakým obdobím pred rokom jednoznačne dokazuje, že priamym dôvodom eskalácie domáceho násilia je práve karanténna izolácia. V mesiacoch apríl a máj 2019 evidovala národná linka zriadená Inštitútom pre výskum práce a rodiny 49 nových klientok, pričom v apríli a máji 2020 toto číslo stúplo na 96. V priebehu 11 týždňov povinnej izolácie požiadalo o krízové ubytovanie až 173 žien, čo je v priemere 16 žien každý týždeň. Poskytovatelia pomoci uvádzajú, že požadované ubytovanie mohli za celý čas prideliť len 24 ženám a ich 33 deťom. Hoci nie je možné zistiť, koľko z nich žiadalo o ubytovanie viackrát alebo u rôznych poskytovateľov, aj pri skromnom počte 100 reálnych žiadateliek sa pomoc dostala len jednej štvrtine v núdzi. Problémom bola napríklad povinnosť ubytovať ženy a deti až po absolvovaní 14-dňovej karantény a negatívnom teste na COVID-19. Kľúčovým pri ochrane obetí domáceho násilia je aj prístup policajných zložiek. Prieskumy ukazujú, že nahlásenie domáceho násilia v mnohých prípadoch skončilo po príchode polície napomenutím namiesto vykázania agresora z obydlia.

„Zaujíma ma správanie ľudí so sklonom k agresivite pri obmedzení možností ich obvyklých spôsobov uvoľňovania psychického napätia. Zaujímajú ma testosterónom nabití svalnatí bojovníci a náhradné terče ich násilných potrieb.“ 

NATÁLIA ZAVAĎÁKOVÁ
“Manželská povinnosť” © Natália Zavaďáková

Pomoc potrebujú aj muži

Iniciatíva ManKind vo svojej štúdii uvádza, že z každých troch obetí domáceho násilia ide v dvoch prípadoch o ženy a v jednom o muža. Z každých štyroch obetí prenasledovania ide v troch prípadoch o ženy a v jednom o muža. Preukázala, že v prípade homosexuálnych (3,2%) a bisexuálnych (3,3%) mužov je miera skúsenosti s domácim alebo partnerským násilím vyššia ako u heterosexuálnych mužov (2,8%). To isté platí v prípade žien lesbičiek (7,6%) a žien bisexuálok (9,1%) v porovnaní s heterosexuálnymi ženami (5,6%). Až 45% mužov, ktorí zažili domáce násilie, trpí emocionálnymi a mentálnymi poruchami. V prípade žien ide až o 52%. V rokoch 2017 – 2018 si až 11% týraných mužov a 7,2% žien chcelo siahnuť na život.

Medzi najčastejšie dôvody, prečo mužské obete domáceho násilia neopustia vzťah, je láska k deťom, strach, že ich viac neuvidia, láska k partnerke, viera v zmenu, fakt, že nemajú kam ísť, pocit hanby a – v krajných prípadoch – aj strach o vlastný život. Klinický psychológ PhDr. Kleinmann uvádza, že na Slovensku sa reálny počet týraných mužov môže pohybovať na hranici 10%. Skutočnosťou je, že muži v našich zemepisných šírkach o domácom násilí často mlčia a trpia uzatvorení do seba. Týranie mužov má najčastejšie psychickú podobu – vyzdvihovanie negatívnych vlastností, ohováranie v prítomnosti cudzích ľudí, kritizovanie, zastrašovanie, odmietanie nežností či provokatívne flirtovanie s inými mužmi.

Analýza administratívnych dát zo Slovenska hovorí, že najčastejšími formami páchania domáceho násilia na mužoch je psychické násilie (57%), týranie blízkej osoby (16,5%) a fyzické násilie (13%). V 9% sa vyskytlo aj ekonomické násilie vo forme krádeží. Sexuálne násilie u mužov sa na Slovensku nevyskytlo v žiadnom z prípadov, pričom dáta uvádzajú, že u žien sa fyzické násilie pohybuje na úrovni 13%, z čoho sexuálne predstavujú 3%. Ide výlučne o prípady nahlásené príslušným orgánom.

Úderná vizualita

Natália vizuálom svojich umeleckých diel – Happy Closure – v bežnom divákovi rezonuje, no zároveň ním nechce traumatizovať obeť. Sama hovorí, že v konečnom dôsledku vytvorila surreálny obraz reality, ktorá je v skutočnosti oveľa viac krutá. „Zmena spoločenského nastavenia a postoja v tejto oblasti je práve to, čo môže obetiam násilia najviac pomôcť. Potrebujú väčšiu podporu zo strany štátu, ktorá je v súčasnosti prevažne na pleciach poddimenzovaných neziskových organizácií. A podpora, ktorú mám na mysli, nespočíva v zamedzení prístupu k interrupciám,“ vysvetľuje. Obete domáceho násilia nesmú mať pocit, že prosbou o pomoc niekoho obťažujú. Vizuálne umenie považuje za silný prostriedok, ktorý má potenciál pozitívne vplývať na spoločnosť. „Som vďačná za umelcov, ktorí sa venujú aj vážnym témam, pri ktorých je najťažší balans na hranici znesiteľnosti pre ľudí, ktorých sa bytostne dotýkajú. Ocenila by som, keby sa im venovali aj osobnosti s oveľa väčším mediálnym priestorom, ako mám ja,“ dodáva.

“Milovaná” rodina © Natália Zavaďáková

„Perina, ako symbol tepla, bezpečia a prijatia, sa mení na bunker či zákopový val, no nie v zapálenej roztopašnej hre – stáva sa reálnym bojiskom. V jej mäkkých útrobách pristávajú vrhané pokrievky hrncov. Periny vyvesené do okien sú ako opuchnuté nevládne nohy žien v potrhaných pančuchách. Družka je „ukameňovaná“ pozdišovskou dekoratívnou keramikou. Umelé kvety kvitnú na hroboch, ktorými sa stali postele pochovávajúce pokojný spánok.“

NATÁLIA ZAVAĎÁKOVÁ
“Umy to poriadne” © Natália Zavaďáková

Domáce násilie sa nedá ospravedlniť

Akákoľvek forma násilia má byť odsúdená a je neprípustné o nej mlčať. Násilie páchané na ženách nemôže byť zľahčované. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha. Príčinou násilia nie je nerovnocenné postavenie v spoločnosti ani nerovnováha moci či rodové roly.

1 z 5 žien na Slovensku zažila fyzické násilie zo strany partnera/manžela, 1 z 2 žien zažila psychické násilie, 1 z 3 žien zažije prenasledovanie v offline a v online priestore a 1 z 12 žien zažila sexuálne násilie.

Ak si obeťou alebo svedkom domáceho násilia, neváhaj sa obrátiť na:

–  Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212 (non-stop)
– Bezplatnú anonymnú Linku Dôvery Nezábudka – 0800 800 566 (non-stop)
– Aplikáciu Pomáham Chrániť od Polície SR
– Internetovú poradňu pre mladých – IPčko.sk 
– Priprav si bezpečnostný plán

Ak prežívaš úzkosť zo súčasnej situácie spojenej s koronavírusom, neváhaj kontaktovať:
– Krízovú linku pre všetkých – 0800 500 333 (non-stop)
– Oficiálnu linku zriadenú vládou Slovenskej republiky s informáciami o COVID-19 – 0800 221 234


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.