Prečo networkovať #1

Iné

Aktívne pôsobenie v medzinárodných sieťach a medzinárodná spolupráca je pre Creative Industry Košice zásadným nástrojom pri príprave aktivít zameraných na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Ako organizácia realizujúca projekt Európske hlavné mesto kultúry sme sa v roku 2011 začlenili do siete spájajúcej európsky kreatívny priemysel – European Creative Business Network a v roku 2017 sa mesto zaradilo do Siete Kreatívnych miest UNESCO. Od roku 2019 sa pripojila aj k sieti kultúrnych centier Trans Europe Halles a v roku 2022 sme sa stali členom European Media Art Platform.

V roku 2022 sme sa vďaka projektu CIKE v medzinárodných sieťach 2022 I. zúčastnili piatich mobilít, zameraných na udržiavanie aktívneho členstva v sieťach. Vďaka tomu sme mali možnosť vzdelávať sa, rozvíjať medzinárodné spolupráce a zvyšovať medzinárodný profil organizácie, ale aj kreatívneho priemyslu na Slovensku.

European Creative Business Network (ECBN)

CIKE je jedným z kľúčových členov medzinárodnej siete European Creative Business Network (ECBN), ktorá združuje 148 členov z 40 krajín EÚ s cieľom podporovať, vzdelávať, profesionalizovať a presadzovať záujmy kreatívnych sektorov. Vďaka členstvu v ECBN sme realizovali mnohé medzinárodné  spolupráce v rámci európskych programov a v roku 2022 sme sa stali súčasťou multi-miliónového partnerstva, ktoré bude budovať udržateľný ekosystém pre európske kultúrne a kreatívne sektory Creative KIC.

Zdroj fotografie: Facebook ECBN

Členstvo v tejto sieti prinieslo organizácii niekoľko medzinárodných spoluprác, partnerstvá v projektoch európskych programov, ale aj priestor na prezentáciu slovenskej kultúrnej a kreatívnej scény.

V rámci aktivít siete ECBN sa Michal Hladký, riaditeľ organizácie, v máji zúčastnil zasadnutia Správnej rady ECBN v Grazi. Na stretnutí kľúčových členov prebehla diskusia o tom, akou formou bude sieť realizovať výskumné aktivity a aké aktivity by dodali relevanciu ECBN v oblasti získavania dát ohľadom kreatívneho priemyslu v Európe. Pracovná časť sa niesla v kontexte prebiehajúceho ECIS (European Creative Industries Summit) a Design Month v Grazi – partnerom bola prezentovaná koncepcia Design clinic a absolvovali ďalšie aktivity spojené s podujatím.

Cieľom druhej zahraničnej cesty bola účasť na konferencii ECIS v Prahe v septembri. V roku 2022 bol European Creative Industries Summit organizovaný ECBN v spolupráci v organizáciou Kreatívni Praha a skladal sa zo 4 častí (konaných v apríli, máji, júni a septembri). V septembri sa v Prahe konala záverečná časť konferencie. Vystúpil na nej Michal Hladký s príspevkom, v ktorom hovoril o tom, ako organizácia CIKE reagovala na utečeneckú krízu – či už spoluprácou s architektom Shigeru Banom, či transformáciou organizácie Hackathonov, aby boli prínosom pre situáciu. Na konferencii prebehli aj prezentácie Českých kreativnich průmyslů, vďaka ktorým získal prehľad o inovatívnych aktivitách v zahraničí.

Zdroj forografie: Facebook ECBN

Trans Europe Halles (TEH)

Ide o európsku  sieť  kultúrnych  centier, ktorej cieľom je posilňovať trvalo udržateľný rozvoj nezávislých kultúrnych centier a podporovať vznik nových iniciatív. Aktuálne má 117 členov z 33 krajín. TEH facilituje medzinárodnú spoluprácu, poskytuje príležitosti na vzdelávanie a propaguje vplyv a hodnotu umenia aj kultúry. Naša organizácia je od roku 2019 pridruženým členom tejto siete.

Zdroj fotografie: Facebook ECBN

TEH každoročne organizuje 2 stretnutia siete vo forme konferencie. Zástupca CIKE, Marko Popović sa v rámci mobilitného projektu zúčastnil prvej z nich, ktorá sa konala koncom mája v Prahe. Jej témou bola Kultivácia. V rámci podujatia sa okrem plánovaného programu konferencie stretol s dlhodobými partnermi CIKE – český kreatívny hub KUMST, konzultantská organizácia Oliverate, partneri z bratislavského Metropolitného inštitútu, žilinskou Stanicou a trnavským Malým Berlínom. V rámci stretnutí sme sa rozprávali o možných spoluprácach a spoločných projektoch.  možnostiach spolupráce do budúcna. Podujatie CIKE využilo tiež na stretnutia s ďalšími partnermi z českého kreatívneho priemyslu, inovačný hub H40, s ktorým sme riešili detaily plánovaného projektu pripravovaného v rámci schémy Kreatívna Európa.


V článku boli použité fotografie z jednotlivých ciest, ktoré boli uverejnené na oficiálnom Facebook profile ECBN.

Účasť na zahraničných cestách z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.