Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

O výzve

Spolu s grantovou výzvou prebieha výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotáciu v tejto výzve. Hodnotitelia projektov budú vyberaní na základe vyplneného formulára a zaslaného CV a navrhovaní Komisiou kultúry primátorovi mesta Košice, ktorý grantovú komisiu menuje. Posudzované budú skúsenosti a odbornosť potenciálnych hodnotiteľov ako v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, tak aj na poli projektového manažmentu. Hodnotenie uchádzačov prebehne v dvoch úrovniach – prvé posúdenie na úrovni administrátora, druhé na úrovni Komisie kultúry.

Termíny a prihlášky

Viac informácií

Kontakt: grantovavyzva@cike.sk

Viac informácii o grantovej výzve: Grantová výzva mesta Košice 2023

Najnovšie články