Grantová výzva mesta Košice 2023

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

O výzve

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu. Zámerom grantovej výzvy je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom sektore v Košiciach.

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého mesto podporuje nezávislých kultúrnych operátorov s odkazom na dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Hlavnými prioritami výzvy je podpora a rozvoj sektora KKP, podpora spolupráce s Ukrajinou, podpora porozumenia a tolerancie, udržateľného rozvoja, zvyšovania kvality verejného priestoru, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov.

Dôležité upozornenia

 • Grantová výzva je určená výlučne pre projekty, ktoré sa primárne týkajú kultúry a kreatívnych odvetví.
 • Subjekty a jednotlivci, ktorí v tejto oblasti nepôsobia, nie sú oprávnenými žiadateľmi. Pôsobnosť a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice.
 • Online aktivity sú v prípade protiepidemiologických opatrení akceptovateľným výstupom.

 

Uzávierka podávania žiadostí je 29. 5. 2023.

 • Vyhlasovateľ výzvy: Mesto Košice
 • Administrátor výzvy: Creative Industry Košice, n.o.

Kompletné znenie výzvy nájdete v tomto dokumente.

Podprogramy

V roku 2023 je grantová výzva rozdelená do dvoch podprogramov:

 

 • 1.1 Dotácia pre organizácie a jednotlivcov – podnikateľov

Podprogram 1.1 je určený na podporu projektov fyzických osôb – podnikateľov (jednotlivcov) a nezriaďovaných organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom sektore.

 • 1.2 Trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví

Podprogram 1.2 je určený na podporu projektov nezriaďovaných organizácií a podujatí v rámci kultúrneho a kreatívneho sektoru, ktoré dlhodobo pôsobia v kultúrnej sfére v meste a prispievajú k rozvoju kultúrneho života.

Registrovanie žiadostí

Žiadosť je úplná a zaregistrovaná, ak spĺňa nasledujúce náležitosti:

 • je zaregistrovaná najneskôr 29. 5. 2023,
 • je zaregistrovaná elektronicky, a to formou elektronicky vyplneného formulára: www.cike.egrant.sk

Dôležité termíny

 • Vyhlásenie grantovej výzvy: 2. 5. 2023
 • Uzávierka podávania žiadostí: 29. 5. 2023
 • Kontrola formálnej správnosti: 31. 5. 2023
 • Rozhodnutie grantovej komisie: 2. 6. 2023
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva: 13. 6. 2023

Hodnotitelia

Spolu s grantovou výzvou bude prebiehať výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotáciu v tejto výzve. Hodnotitelia projektov budú vyberaní na základe vyplneného formulára a zaslaného CV a navrhovaní Komisiou kultúry primátorovi mesta Košice, ktorý grantovú komisiu menuje. Posudzované budú skúsenosti a odbornosť potenciálnych hodnotiteľov ako v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, tak aj na poli projektového manažmentu. Hodnotenie uchádzačov prebehne v dvoch úrovniach – prvé posúdenie na úrovni administrátora, druhé na úrovni Komisie kultúry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. 5. 2023.

Kontakt

Email: grantovavyzva@cike.sk

 

Najnovšie články