Grantová výzva mesta Košice 2022

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

O výzve

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlásilo aj v roku 2022 grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu. Jej zámerom je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) v Košiciach. 

Hlavnými prioritami výzvy sú stabilizácia sektora KKP, podpora trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a zvyšovanie kvality verejného priestoru. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov.

Dôležité upozornenia

 • Grantová výzva je určená výlučne pre projekty, ktoré sa primárne týkajú kultúry a kreatívnych
  odvetví.
 • Subjekty a jednotlivci, ktorí v tejto oblasti nepôsobia, nie sú oprávnenými žiadateľmi. Pôsobnosť
  a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice.
 • Online aktivity sú v prípade protiepidemiologických opatrení akceptovateľným výstupom.

Uzávierka podávania žiadostí bola 28. február 2022.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

Podprogramy

V roku 2022 je grantová výzva rozdelená do dvoch podprogramov:

 • 1.1 Dotácia pre organizácie a fyzické osoby – podnikateľov
 • 1.2 Trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví
       (podporogram 1.2 nie je v roku 2022 otvorený pre nových žiadateľov)

Dôležité termíny

 • Vyhlásenie grantovej výzvy: 1. február 2022
 • Uzávierka podávania žiadostí: 28. február 2022
 • Kontrola formálnej správnosti: 1. marec 2022
 • Rozhodnutie grantovej komisie: 4. marec 2022
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva: 17.3.2022

Hodnotitelia

Spolu s grantovou výzvou bude prebiehať výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotáciu v tejto výzve. Hodnotitelia projektov budú vyberaní na základe vyplneného formulára a zaslaného CV a navrhovaní Komisiou kultúry primátorovi mesta Košice, ktorý grantovú komisiu menuje.

Posudzované budú skúsenosti a odbornosť potenciálnych hodnotiteľov ako v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, tak aj na poli projektového manažmentu. Hodnotenie uchádzačov prebehne v dvoch úrovniach – prvé posúdenie na úrovni administrátora, druhé na úrovni Komisie kultúry.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18.2.2022.

Najnovšie články