Odborníci a stakeholderi z košického regiónu sa stretli na workshope projektu EKIP

Novinky

Policy Assessment Workshop, ktorý sa konal 20. júna od 9:00 do 15:00 hod. v priestoroch CIKE, bol prvým zo série workshopov projektu EKIP, podporeného cez európsky program Horizon. Projekt EKIP sa zameriava na vytváranie nástrojov na generovanie odporúčaní pre tvorbu politík v európskom kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) určených pre Európsku komisiu, ale aj lokálne a národné inštitúcie.

Témou workshopu bol dopad politiky New European Bauhaus (NEB) na miestny inovačný ekosystém. Workshop privítal odborníkov a stakeholderov z košického regiónu, vrátane zástupcov z Magistrátu mesta Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, Správy mestskej zelene, Technickej univerzity v Košiciach a organizácií ako Tabačka, ETP Slovensko a Spolka.

Program workshopu začal úvodom do projektu EKIP a stručným popisom metodiky a celého procesu. Účastníci následne analyzovali dopady politiky NEB a jej možné aplikácie v košickom kontexte. V priebehu workshopu bol využitý veľkoformátový board, ktorý umožnil vizualizovať a organizovať myšlienky účastníkov. Účastníci skúmali, kto tvorí existujúci košicky inovačný ekosystém, nastavovali ciele a dopady možných politik na zvýšenie kapacít lokálneho ekosystému prinášať inovácie a definovali nutné verejné intervencie, aby sa koncept otvorených inovácii (Open Innovation) a medzisektorovej spolupráce stal štandardným modelom v lokálnom KKP.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie Urbact Local Group, zamerané na spoluprácu kľúčových stakeholderov pri vytváraní mestských stratégií a akčných plánov. Urbact podporuje mestá pri spolupráci a rozvoji integrovaných riešení urbánnych výziev prostredníctvom vytvárania sietí a učenia sa z osvedčených postupov.

Cieľom projektu EKIP je nastaviť nový postup pri dizajne politík na podporu inovácií v kultúre a kreatívnom priemysle v európskych mestách. Do projektu je zapojených 17 medzinárodných partnerov, vrátane miest ako Rotterdam, Lund, Saint Etienne, Bratislava a Košice. Na základe prieskumu existujúcich politík a potrieb KKP aktérov medzinárodní experti navrhujú a testujú možné politiky na zvýšenie kapacít lokálneho KKP sektora.

Prečítaj si viac o projekte EKIP.