Nový kultúrny plán – predvídateľné a stabilné prostredie pre tvorbu a podporu kultúry a kreatívnych odvetví

PHSR

Kultúrny sektor môže prispievať k zlepšeniu vzťahov v komunitách, lepšiemu well-beingu ľudí či pocitu spolupatričnosti. Na to, aby sa kultúra mohla posúvať vpred, je potrebné vytvárať strategické plány, ktoré berú do úvahy potreby celej kultúrnej obce a verejnosti. V článku ti zhrnieme, ako nový kultúrny plán vznikal, aké sú jeho priority a význam.  

Ako kultúrny plán vzniká?

Na príprave nového kultúrneho plánu participovalo približne 100 ľudí z kultúrnej obce, odborníci z univerzít, mesta Košice, Ministerstva kultúry a Košického samosprávneho kraja či externí odborníci z rôznych oblastí.  „V začiatkoch sme vychádzali z voľne dostupných dát, ako je rozpočet mesta a kraja, jednotlivých organizácií pôsobiacich v meste, informácií z Fondu na podporu umenia a lokálnych grantových schém, a z názorov či potrieb kultúrnej obce. Dôležitou súčasťou boli workshopy a štyri pracovné skupiny zamerané na publikum, obraz mesta navonok, financovanie a kvalitu života. Definovala sa na nich vízia, priority a ciele v súlade s lokálnymi stratégiami, ako Agenda 2030 a Kultúrna koncepcia KSK,“hovorí Zuzana Révészová, ktorá kultúrny plán zastrešuje v rámci organizácie CIKE. Finálne znenie bolo následne poskytnuté odbornej obci na pripomienkovanie. Vedenie mesta spolu s poslancami tento strategický dokument schválilo v tomto roku.

Hlavné priority

Nový kultúrny plán dáva väčší rozmer podpore komunít a životnému prostrediu, infraštruktúre a sieťovaniu. „Je potrebné si uvedomiť, že nie všetky skupiny obyvateľov majú v súčasnosti rovnaký prístup ku kultúre. Spomenúť môžeme napríklad seniorov a seniorky, zdravotne znevýhodnených ľudí alebo marginalizované skupiny. Cesta do divadla môže niekomu spôsobovať toľko bariér, že sa do neho nikdy nedostane. Nehovoríme iba o fyzických bariérach, ale tiež o bariére jazykovej či finančnej, uvádza Zuzana. Mesto Košice berie tieto skupiny na vedomie a verí, že vďaka rozvoju komunitného života prispeje k podpore súdržnosti, zvýšeniu spoločenskej dôvery či rozvoju sociálneho kapitálu. Dôležitú rolu tu zohrávajú jednotlivé mestské časti.

Kvalitná fyzická infraštruktúra je základom pre realizáciu samotnej kultúry. Vďaka priestorom sú v meste vytvorené podmienky pre hodnotné kultúrne podujatia či trávenie voľného času. Prioritou mesta by malo byť zabezpečenie udržateľnosti tej kultúrnej infraštruktúry, ktorá tu od roku 2013 vznikla – napr. Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle či Výmenníky SPOTs. „Dôležité je zmapovať aj ďalší majetok mesta, samosprávneho kraja a štátu s potenciálom využitia pre malé a stredné podniky či neziskové organizácie. Tým by sa podporil rozvoj podnikavosti a inovácií v meste.

Nové partnerstvá a spolupráce v rámci sektora, ale aj medzi sektormi, prinášajú viacero možností na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Preto je sieťovanie tiež jednou z hlavných priorít.

Význam pre spoločnosť

Vďaka novému kultúrnemu plánu bude možné otvoriť možnosti pre kvalitnejší kultúrny život. Široká verejnosť sa v ňom dozvie, aké kultúrne inštitúcie v meste existujú a dajú sa navštevovať. Po prvýkrát je tak kultúrna infraštruktúra spísaná na jednom mieste. Kultúrna obec v ňom môže nájsť, aké smerovanie a vízie má mesto s kultúrou do budúcnosti.  „Keďže sme ho pripravovali v spolupráci s kultúrnou obcou, chceme zachytiť ich aktuálne potreby a navrhnúť také riešenia, ktoré by čo najviac pomáhali rozvíjať ľudí v oblasti kultúry.“Chod mnohých kultúrnych inštitúcií bol v posledných rokoch zasiahnutý pandémiou. Je teda pochopiteľné, že v súčasnosti tieto potreby súvisia napríklad s finančnými výpadkami a kompenzáciami, ktoré sú naviazané na nariadené protipandemické opatrenia.

Ďalšie kroky

Na začiatku októbra organizovalo CIKE v Kasárňach/Kulturparku podujatie Nový kultúrny plán – ďalšie kroky. Chceli sme tak verejnosti predstaviť schválený kultúrny plán pre Košice a zistiť najakútnejšie výzvy v oblasti kultúry. „Jednou z nich je napríklad, ako sprístupniť informácie o kultúre všetkým obyvateľom bez ohľadu na to, či používajú internet, alebo nie, alebo či ovládajú slovenský jazyk, čo je naviazané na nárast záujmu zahraničných študentov o mesto Košice. Kultúrna infraštruktúra sa pri nich dá využiť ako nástroj pre vytvorenie domova.“ Ďalšou výzvou je tiež vznik kultúrnych a kreatívnych centier, ktorých programy by mali byť zladené, aby pokrývali všetky potreby návštevníkov. Zároveň pri nich musia byť zachované transparentné postupy.

Aktuálne prebiehajú stretnutia s pracovníkmi v kultúre a expertmi z rôznych oblastí, ktorí majú možnosť kultúrny plán pripomienkovať a priniesť doň svoj uhol pohľadu. Taktiež prebieha séria workshopov na tému inklúzie v kultúre, za účelom prísť s návrhmi, ako ju sprístupniť vylúčeným skupinám obyvateľov. „Momentálne pracujeme na príprave akčného plánu a zaradenie princípov kultúrneho plánu do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice (2022-2027), aby sa priority, na ktorých sme sa v kultúrnom pláne dohodli, aj naozaj uskutočnili, a našli uplatnenie v každodennom živote v oblasti kultúry.“ Vďaka tomuto dokumentu bude môcť verejnosť a kultúrna obec sledovať, či mesto plány a ciele napĺňa, a oprieť sa oň, ak sa tak diať nebude.

Celé znenie kultúrneho plánu nájdeš tu alebo v priloženom pdf dokumente.