Mediálne umenie spojilo Košice a americký Austin

City to City UNESCO

Vďaka Creative Industry Košice môžeme v našom meste aj naďalej rozvíjať a podporovať mediálne umenie. Od roku 2017 sú Košice súčasťou Siete kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia, čo nám opäť prinieslo možnosť zapojiť sa do online medzinárodnej spolupráce digitálnych umelcov. Projekt Virtuálne medzinárodné spolupráce spojil Košice s americkým mestom Austin a vytvoril inovatívny vzdelávací a tréningový program pre systematický rozvoj umelcov a profesionálov z kreatívneho priemyslu, ktorí pôsobia v oblasti mediálneho umenia.

Hlavnou témou výzvy bola zmena v ľudskom správaní

Do projektu sa mohli zapojiť umelci z oboch miest na základe otvorenej výzvy Austin meets Košice. Umelci sa hlásili so zámerom spolupráce a predstavili vlastné vnímanie zadanej témy, ktorá mala tento rok názov Behavioral Change. Z prihlásených účastníkov bol za Košice vybraný Mišo Hudák – umelec, urbanista a filmár. Za Austin bola vybraná Faiza Kracheni, ktorá sa venuje filmovej tvorbe (experimentálne a analógové mediálne techniky) a hudbe.

V rámci zadanej témy Behavioral Change umelci skúmali spôsoby, akými technológie prinášajú a/alebo by mohli priniesť zmenu v ľudskom správaní, ako vplývajú na samotnú predstavu nášho chápania noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzickom, tak aj v digitálnom svete našej každodennej existencie.

Umelci hľadali prieniky svojej spolupráce počas troch LAB coaching sessions

Austin meets Košice nadväzuje na projekt City to City, ktorý umelcov spojil nielen v ich spoločnej tvorbe, ale ponúkol im tri intenzívne tréningové vzdelávacie stretnutia – LAB coaching sessions pre profesionálnych umelcov a kreatívcov, odborne facilitované kultúrne citlivými expertmi – mentormi.

Počas prvého LAB coachin session sa dvojica, spolu s koordinátormi projektu zo zapojených miest (Laura Odegaard a Alexandra Matiová), venovala základným otázkam témy, spoznávali sa navzájom a prezentovali svoje vnímanie technológií a ich schopnosti skracovať alebo predlžovať vzdialenosti medzi ľuďmi. Prienikom sa pre nich stala téma pamäte – obzvlášť pamäte ľudí a miest. To predurčilo aj zameranie ďalších stretnutí.

Podľa koordinátorky projektu, Alexandry Matiovej, tento vzdelávací projekt pristupuje k vzdelávaniu umelcov netradične a dáva im možnosť ísť v danej téme až do jej hĺbky.

Na nasledujúcu LAB coaching session bola prizvaná Yulia Lanina, multimediálna umelkyňa, ktorá sa vo svojej tvorbe existujúcej na priesečníku vizálneho, scénického umenia a technologických inovácií, venuje okrem iných aj témam zmeny a pamäte. Počas online stretnutia ukázala umelcom svoje projekty a spoločne viedli odbornú diskusiu k téme pripravovaného diela.

Keďže bol výstup spolupráce bol odprezentovaný v rámci Art & Tech Days festivalu, posledná LAB coaching session bola zameraná na jeho formu. Umelcov sprevádzali ďalší dvaja mentori – Eliot Fisher Grey (USA) a Nikolas Bernáth (SK). Eliot je multimediálny umelec so skúsenosťami s online spoluprácou, ktorú získal vďaka práci na predchádzajúcom vydaní projektu City to City. Hovorili o technických možnostiach diela, nástrojoch a výzvach, ktorým počas svojich skúseností čelil. Nikolas je galerista a mediálny umelec, ktorý vedie Galériu VUNU. S umelcami hľadali možnosti formy pre ich spoločný výstup s názvom Born & Raised.

Okrem prebiehajúcich LAB coaching sessions, sa zapojení umelci stretávali online, aby mohli pracovať na výstupe k zadanej téme. Využívali rôzne online platformy na zdieľanie nápadov, konceptov a pripomienkovanie. Každý z umelcov využil možnosť konzultovania postupov a tvorby diela s mentorom.

Nikolas Bernáth pomáhal najmä s mentoringom zameraným na formu diela, jeho umiesntnenie v priestore a technické možnosti. Mišo Hudák pri tvorbe diela skúšal rôzne prístupy a testoval techniku tak, aby získané zábery korešpondovali s prácou Faizy Kracheni.

Výstava City to City počas Art & Tech Days and Conference 2022

Výstup spolupráce sme mohli vidieť na výstave City to City

Výstupom dvojmesačnej online mediaartovej spolupráce bolo dielo s názvom Born & Raised. Odprezentovali ho 22. novembra v rámci festivalu Art & Tech Days 2022 počas výstavy City to City v Kasárňach/Kulturparku, v Galérii Alfa. Ich práca sa zameriava na pamäť ľudí a miest a na medzery a obmedzenia, ktoré teraz vytvára vzrastajúca sila technológií. Vo svojej spolupráci našli spoločné formálne i obsahové prieniky. Po formálnej stránke je to záujem o médium pohyblivého obrazu, čo vyústilo do práce na krátkom filme/video inštalácii. V obsahovej rovine zas u oboch prevláda záujem o mestské témy, urabizmus a súčasne probelmatiky a výzvy, ktoré sa týkajú miest. Divák má možnosť nazrieť do uvažovania umelca i umelkyne a v paralelnej dvojprojekcii, ktorá sa v galérii mieša a spája do jedného celku, vnímať ich vlastné pozorovania mestského okolia v ktorom žijú.

Vďaka projektu Virtuálne medzinárodné spolupráce mal umelec z Košíc možnosť vzdelávať sa, vymieňať si skúsenosti a pohľady na témy s medzinárodnými odborníkmi, a tak rozvíjať svoje myslenie. Spoluprácou s mentormi a expertmi získal ďalšiu perspektívu a feedback na svoju prácu. V projekte sme sa zamerali na využitie online priestoru a jeho nástrojov na podporu spolupráce, vzdelávania a tvorby v špecifickom odbore digitálneho mediálneho umenia a kreatívneho priemyslu.

Mišo Hudák (Košice) je aktívny občan a zakladateľ Východného pobrežia. Študoval dizajn a architektúru, intermédiá, výtvarné umenie a dokumentárny film. Nakrúca dokumentárne filmy a píše knihy o Košiciach, kde aj žije. Medzi jeho významné úspechy patria dve práce v rámci Československého národného pavilónu na Bienále architektúry v Benátkach v roku 2012. Za posledných desať rokov bol viackrát menovaný za jedného z top sociálnych inovátorov na Slovensku. Je hrdým otcom a hrdým občanom svojho mesta, bicykluje sa po ňom od svojich deviatich rokov. Zo všetkého najviac ho však baví výchova dcéry Hany.  

Faiza Kracheni (Austin) je experimentálna filmová umelkyňa, hudobníčka a pedagogička z východného Austinu. Vo veľkej miere sa venuje tvorbe nenaratívneho analógového filmu a experimentálnych médií, skúma množstvo formátov a techník vrátane ručného vyvolávania vlastného filmu, maľovania priamo na celuloid, rýchleho strihu a in-camera produkcii. Ako umelecký samouk sa zameriava na dostupné cesty k umeniu mimo akademickej obce. Viac ako 10 rokov s viacerými kapelami koncertuje po USA, Kanade a Mexiku. Vo východnom Austine vybudovala centrum mediálneho umenia, založila filmový festival a naučila stovky študentov experimentálne a analógové mediálne techniky. 


Spolupráca týchto umelcov bola realizovaná v rámci projektu Virtuálne medzinárodné spolupráce v KKP, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.