Konferencia Youth 4 Bauhaus: Ako participatívne budovať verejný priestor v mestách

Novinky

Pozývame ťa na konferenciu Youth 4 Bauhaus: Ako participatívne budovať verejný priestor v mestách.  

Spolu s pozvanými hosťami budeme hovoriť o možnostiach, ako zapojiť mladých ľudí do spoluvytvárania miest a dedín budúcnosti tak, aby boli krásne, inkluzívne a udržateľné. Tieto tri hodnoty sú nosnými piliermi iniciatívy Európskej komisie Nový európsky Bauhaus, na ktorú podujatie tematicky nadväzuje.  

Na podujatí predstavíme Príručku pre zapájanie mladých ľudí do mestského plánovania v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu, v ktorej sme s partnermi projektu Youth 4 BauhausBelgicka, PortugalskaRumunska zhrnuli svoje poznatky a skúsenosti z našej ročnej spolupráce. Predstavuje nový prístup, ktorý využíva Minecraft Education ako 3D vizualizačný nástroj na vytváranie riešení verejných priestorov.

Do projektu boli zapojení aj mladí ľudia a pedagógovia zo Strednej odbornej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktorí sa podieľali na testovaní metodológie a príprave riešení verejných priestorov pre mestá Košice (SK), Gent (BE) a Bukurešť (RO).

O tejto príručke, projekte a prístupoch k participatívnemu územnému plánovaniu a Novom európskom Bauhause budú prednášať pozvaní hostia:  

Konferencia sa uskutoční 12. mája od 8.30 h v Kasárňach/Kulturparku, budova Alfa. 

Účasť na podujatí je bezplatná, jeho kapacita je však obmedzená. Svoje miesto si preto rezervuj na tomto odkaze


Kto sú pozvaní hostia?

Milota Sidorová  

Milota facilituje, prepája a metodicky hľadá priesečníky spoločných  záujmov medzi rôznorodými aktérmi tak, aby sa tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá. V územnom plánovaní a rozvoji mesta sa zaujímaj o komplexné a dobre premyslené mestské projekty. Praktizuje férový urbanizmus. Rôznymi spôsobmi vylaďuje nevládne, verejné ale aj súkromné projekty v strednej a východnej Európe. Chcem aby dobré mestské projekty boli strategickejšie, spravodlivejšie, lepšie argumentované.

Zuzana Pastirčáková Duchová

Zuzana je kurátorka a publicistka. Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzí umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprejvodca a BA!! miesta živej kultúry (1989 – 2016). Je redaktorkou časopisu Arch, kurátorkou a hýbateľkou kultúrneho občerstvenia salonik.sk.

Petra Marko

Petra Marko je architektka a urbanistka s 15-ročnou praxou v Londýne. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie pomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestotvorby. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rast rurálnych oblastí; bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja mestskej infraštruktúry a na London School of Architecture viedla výskumné think-tanky k témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility. Je spoluautorkou publikácie Meanwhile City v spolupráci s vizuálnym štúdiom Milk, kde sa venuje téme tvorby identity miest a živých komunít; a spoluzakladateľkou ateliéru Marko&Placemakers v Londýne a Bratislave, ktorý sa podieľa na projektoch mestskej regenerácie v Británii, na Slovensku a v Čechách.

Martin Richnavský

Vyštudoval odbor architektúra a urbanizmus na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, s dočasným pôsobením na Politecnico di Milano. Po škole stážoval v architektonickom ateliéri v Portugalsku (asvs arqitetos, Porto). Pred nástupom na Útvar hlavného architekta v Košiciach dva roky pracoval v súkromnej sfére ako koncepčný architekt. Na ÚHA sa venuje územnému plánovaniu a jeho prienikmi s témami verejného priestoru, mobility, zelene a adaptácie na zmenu klímy. Je rodený Košičan, a hoci možností pôsobenia mimo tohto mesta sa mu stále núkajú, v Košiciach ho drží akási potreba dokončiť naše mesto. Je ako dot-to-dot omaľovánka, kde všetky potrebné bodky už poväčšine máme, je ich len potrebné pospájať.

Projekt Youth 4 Bauhaus je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.