EIT Culture & Creativity prináša nástroje na podporu inovácií v kultúre a kreatívnom sektore bližšie k organizáciám

Iné

CIKE je súčasťou prestížnej komunity s názvom EIT Culture & Creativity, ktorej cieľom je spájať kreatívcov a organizácie do najväčšej európskej inovačnej siete európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov.

Táto sieť bude v nasledujúcich rokoch podporovať inovácie pre silnejší, odolnejších a udržateľnejší sektor KKP. V rámci svojich aktivít sa bude zameriavať na zvyšovanie hodnoty rôznorodých kultúrnych a kreatívnych organizácií vďaka využívaniu technológií, cielenej medzisektorovej spolupráci a začleneniu do výrobných procesov. Svoje aktivity bude rozvíjať aj v oblasti tvorby politík a investičných stratégií v rámci sektora. Podpora je zameraná nielen na technologické inovácie, ale aj na tzv. sociálne inovácie.

Co-Location Center East v Košiciach

Programy EIT Culture & Creativity sa budú venovať piatim oblastiam: Vzdelávanie, Inovácie, Tvorba, Spoločnosť, Systém. O realizáciu aktivít sa budú starať nadnárodné huby, tzv. Co-location centrá. Jedno z nich – Co-location Center East bude v Košiciach. Okrem Slovenska, bude pokrývať oblasť Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny. Bude slúžiť ako kľúčový bod na prepojenie s regionálnymi organizáciami a jednotlivcami zo sektorov (vrátane oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií), pričom bude vychádzať z existujúcich sietí a vzťahov. Zároveň bude kontaktným miestom pre organizácie, ktoré sa chcú chcieť zapojiť do aktivít EIT komunity.

V Európe sa na jeseň otvorilo 6 Co-Location centier

Na jeseň tohto roku sa v rámci tejto komunity začali realizovať podujatia, stretnutia a aktivity spojené s otváraním šiestich Co-Location centier v Európe. V rámci nich sa konali početné stretnutia členov siete EIT, na ktorých sa diskutovalo o možnostiach, ako aktívne zapájať národných kreatívcov a organizácie do medzinárodných trhov, navrhovali sa nástroje na fungovanie centier a modely funkčnej spolupráce medzi nimi. Ako posledné sa koncom októbra otváralo Co-location Centrum South (juh) v španielskej Barcelone, ktoré bude zastrešovať Španielsko, Portugalsko a juh Francúzska. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia sa tejto cesty mohol zúčastniť aj Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.

Organizáciu otvorenia centra, ktoré bolo súčasťou European Culture & Creativity Days, mala na starosti španielska organizácia Eurecat. V rámci podujatia sa konalo aj stretnutie členov EIT Culture & Creativity komunity, vďaka ktorému sme mali možnosť diskutovať a zapájať sa do riešenia súčasných otázok a výziev pre sektor KKP v celoeurópskom rozmere. Otvorili sme otázky strategických riešení podpory sektorov, najmä cez sieť Co-Location centier. Návštevou partnerského regionálneho hubu sme si mohli vymeniť skúsenosti v oblasti komunikácie, zapájania a prípravy podporných nástrojov a sietí pre aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Diskutovali sme o možnostiach vzdelávacích programov a výmeny odborníkov, či nástrojov na podporu tvorby. Výsledkom boli návrhy konkrétnych aktivít ako CLC roadshow, súťaž regionálnych startupov, vzájomné hosťovanie, vzájomná výmena zamestnancov, spolupráca s univerzitami a výskumnými organizáciami.

European Culture & Creativity Days

Podujatie European Culture & Creativity Days boli zamerané na prezentáciu nových konceptov a prístupov súvisiacich s digitálnou kultúrou a digitálnym humanizmom, ktoré sa dostávajú do popredia s vývojom technológií ako umelá inteligencia, rozšírená realita, a podobne. Na úvod  predniesli svoje vízie zástupcovia EIT Culture & Creativity (Patricia Castillo, Daria Gołębiowska-Tataj, Bernd Fesel) , Carmen Páez z Ministerstva kultúry a športu, Manuel Szapiro z Európskej komisie, či prezident Eurecat, Daniel Altimiras.

V panelových diskusiách zameraných na rozvíjanie kreativity; presahy VR, AR a AI technológií vystúpili viaceré španielske iniciatívy a príklady dobrej praxe ako Épica, Ogilvy Barcelona, RTVE alebo ISE. Na podujatí sa diskutovalo aj o téme ako vytvárať a rozvíjať KKP v Európe na úrovni politík. Áurea Rodríguez, riaditeľka CLC South, predstavila koncepciu centra a nasledovali panely zamerané na príklady praxe zo Španielska ako GROUP MEDIAPRO, UPTEC a MI4CI. Vďaka tomu sa CIKE podarilo získať informácie o trendoch a súčasnom dianí v KKP v južnej Európe. Členstvom v EIT komunite získava Slovensko zastúpenie vo vplyvnej medzinárodnej sieti, možnosť aktívne sa zúčastniť nastavovania strategických a rozvojových plánov v sektore kreatívneho a kultúrneho priemyslu a európskych politík. Vďaka podpore účasti na tejto ceste sa mohli zvyšovať kapacity CIKE, dostali sme priestor prezentovať a poukázať na potreby KKP na Slovensku.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.