Budovaním vlastných kapacít k efektívnejšej organizácii

Iné

V uplynulom období sa Creative Industry Košice stalo súčasťou významných projektov, ktoré si vyžadujú zmeny na úrovni personálneho zabezpečenia, a tým aj prispôsobenie organizačnej štruktúry. Cieľom tímu CIKE bolo dôsledne sa pripraviť na nadchádzajúce obdobie nielen na úrovni teoretických znalostí, ale tiež získať nové zručnosti v oblasti tímovej práce, komunikácie a manažmentu medzinárodných projektov.


Identifikovanie výziev

Projekt CIKE Budovanie kapacít pozostával z analýzy súčasného stavu organizácie, série vzdelávacích workshopov a implementačnej fázy. Tento proces sme absolvovali pod vedením skúsených mentorov z Olivearte Cultural Agency – Paula Bogena, Sandyho Fitzgeralda a Birgitty Persson. Každý z nich má bohaté skúsenosti s vedením kultúrnych organizácií alebo centier, rovnako ako aj s profesionálnym a osobnostným rozvojom zamestnancov.

V júni 2020 sme absolvovali trojdňový workshop zameraný na analýzu súčasného stavu organizácie. V kombinácii s individuálnymi rozhovormi s tímom Creative Industry Košice mentori identifikovali jednotlivé problémy a výzvy. Výsledkom bolo 30 odporúčaní, ktoré sa týkali prípravy a návrhu novej organizačnej štruktúry, definovania nových pracovných pozícií, vzdelávacích aktivít a rozvoja tímovej spolupráce.

Vzdelávanie ako kľúč k efektívnejšej práci

Po analýze súčasného stavu nasledovala vzdelávacia časť projektu. V júli 2020 sme sa zúčastnili dvojdňového VALUE workshopu, ktorý bol venovaný formulovaniu misie, vízie a hodnôt organizácie. Septembrový workshop Praktický manažment medzinárodných projektov sa venoval problematike riadenia medzinárodných projektov od prípravy až po ich vyhodnocovanie. Vo februári 2021 sme sa venovali Komunikácii medzinárodných projektov. Vzdelávanie sme zakončili v marci 2021 workshopom na tému Práca v tíme, ktorý uzatvoril aj analýzu organizácie. Vďaka vzdelávaniu v relevantných oblastiach sa tímu CIKE podarilo posunúť v plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov o úroveň vyššie. 

Výsledky projektu

Vďaka projektu má dnes CIKE novú organizačnú štruktúru s jednotlivými funkčnými oddeleniami vrátane novovzniknutého CX Inštitútu, ktorý je súčasťou projektu Košice 2.0. Zadefinovali sme nové pracovné pozície spôsobom, aby zodpovedali medzinárodnému profilu organizácie a prebehli výberové konania na ich obsadenie. Marketingové oddelenie pripravilo novú stratégiu internej komunikácie, ktorá má za cieľ uľahčiť tok informácií naprieč oddeleniami, zefektívniť mítingy a byť oporným bodom pre začínajúcich zamestnancov.

Udržateľné fungovanie organizácie

Projekt CIKE Budovanie kapacít priniesol našej organizácii možnosť absolvovať organizačné zmeny bez toho, aby zásadným spôsobom obmedzili fungovanie organizácie, prebiehajúce projekty a podporu ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. 

Všetky získané vedomosti a skúsenosti už implementujeme v prebiehajúcich aktivitách a projektoch. Aj vďaka nim rozvíjame ďalšie lokálne spolupráce, nové medzinárodné partnerstvá, profesionalizujeme tím CIKE, čím vytvárame podmienky pre dlhodobú udržateľnosť fungovania organizácie.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu