Ako myslieť na všetkých pri kultúrnych podujatiach?

Novinky

Zapoj sa do tvorby inkluzívnych riešení pre kultúrne priestory a podujatia v Košiciach.
Počas stretnutí budeme vytvárať návrhy praktických krokov pre sprístupnenie kultúry
v Košiciach rôznym skupinám so sťaženým prístupom. Nadväzujeme tak na nový Kultúrny
plán, v ktorom je jednou z priorít rozvoj komunitného života. Aby komunitný život prekvital,
je dôležité posilňovanie rôznorodosti a prístupnosti ku kultúrnym aktivitám, ktoré v meste
máme. Príležitosti na kultúrny život by mali byť distribuované rovnako, bez ohľadu na vek,
príslušnosť k menšine, sociálny pôvod. Zameriame sa na tieto skupiny:

Pre koho je podujatie určené?

Stretnutia budú prebiehať v Kasárňach/Kulturparku a využijeme počas nich metódu s názvom Living Lab, ktorá nás prevedie procesom tvorby praktických riešení.

Stretnutia sa uskutočnia:
28.9.: 14:00 – 18:00
12.10.: 14:00 – 17:00

Registruj sa na: https://bit.ly/Ako_mysliet_na_vsetkych 
Stretnutia budú v režime OTP.

Podujatie je súčasťou tvorby akčného plánu v súvislosti s novým Kultúrnym plánom –
Kultúrnou stratégiou pre roky 2021-2027, ktorú mesto Košice schválilo v máji 2021. Zároveň
mesto Košice pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom by sa mali
tiež premietnuť priority v oblasti kultúry.

Metóda Living Lab je súčasťou projektu DeuS, zameraného na tvorbu inovatívnej vzdelávacej
metodológie, ktorá je ušitá na mieru pre potreby ľudí pracujúcich v oblasti kreatívneho
priemyslu. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ a Košice 2.0.