Aby kultúrne centrá boli produktívne a udržateľné

Interview

Stať sa kultúrnou organizáciou je začiatkom spoločenského prínosu. Pre zabezpečenie jej funkčného chodu je treba dosiahnuť úspech, vedieť inovovať i generovať zisk. Inovácia biznis modelov pre kultúrne centrá je výsledkom metodológií a nástrojov, ktoré sa nám spolu s partnermi podarilo vyvinúť v projekte Creative Lenses. José Rodriguez z Trans Europe Halles rozpráva o tom, ako chceme výsledok našej práce posunúť ďalej.


Biznis model pre kultúrne organizácie sa od bežného podniku líši. V oboch prípadoch je síce pre funkčný chod nevyhnutná finančná udržateľnosť, no v kultúre a kreatíve je navyše dôležitý aj spôsob tvorby a šírenia hodnôt organizácie a to, ako ju vnímajú a oceňujú ľudia. Projekt Creative Lenses sa štyri roky zaoberal problematikou pomoci pre kultúrne organizácie a vylepšovaním ich strategických schopností. Teraz sa blíži ku koncu a vďaka nemu sa tieto organizácie môžu stať flexibilnejšími, inovatívnejšími a trvalo udržateľnými.

„Zaoberali sme sa rôznymi vecami, ale hlavnou časťou projektu bol výskum, na ktorý sme nadviazali experimentom,“ hovorí José. Na základe výskumu osem kultúrnych centier spolu s mentori testovalo, ako by mohli svoje biznis modely vylepšiť a pretaviť do reality. Na začiatku procesu bola diagnostika, ktorá poukázala na to, čo v organizáciách nefungovalo. Úlohou inovačného plánu bolo nájsť spôsoby, ako by sa dali tieto nedostatky odstrániť. Raz ročne kouči vypracovali analýzu, na základe ktorej dokázali posúdiť funkčnosť stratégie. Týmto spôsobom sa organizácie snažili vyriešiť svoje nedostatky. V kontexte celej európy sa do experimentu sa zapojili neziskové kultúrne centrá, organizácie performatíveho umenia, divadelné spoločnosti.

University of the Arts London stojí za ďalším výskumom, z ktorého vzišli 3 odporúčacie dokumenty o tom, ako môže samospráva podporiť šírenie inovácií a strategické možnosti organizácií v celom procese. „Počas štyroch rokov organizujeme aj veľa podujatí. Okrem dvoch konferencií stojíme aj za ôsmimi fórami pre inováciu biznis modelov umeleckých sektorov. V marci a v apríli organizujeme workshopy v hlavných mestách 15-tich rôznych európskych krajín,“ hovorí José.

Okrem toho partnerské krajiny pracujú aj na vývoji webu a dvoch špeciálnych platforiem. Jednou z nich je tzv. benchmarking tool Artsmetric – nástroj pre profesionálne porovnávanie kultúrnych centier, ktorý bol tentokrát hlavným dôvodom Josého návštevy v CIKE: „Prišiel som tu pomôcť vytvoriť nástroj, ktorý umožní kultúrnym centrám a organizáciám performatívneho umenia identifikovať svoje biznis modely a porovnať dáta, s ktorými operujú, s dátami podobných organizácií. Takto budú môcť identifikovať, ako si vedú organizácie v rôznych oblastiach a ktoré z nich by mohli slúžiť ako inšpirácia pre ostatné. Porovnávať sa budú napríklad v oblastiach financií, programu, marketingu, partnerstiev, či východiskových pozícií, ktoré zaujímajú,“ hovorí José.

Platforma Artsmetric bude prepojená s Culture Knowledge Base, ktorú možno považovať za akúsi „znalostnú databázu“ pre inováciu biznis modelov kultúrnych organizácií. Ponúka inšpirácie a študijné materiály v rôznych formách: videá, online kurzy, články, publikácie, toolkity a návody na to, ako idey aplikovať vo vlastnej organizácii. Napomôcť implementácii by mohlo aj 23 prípadových štúdií, taktických dokumentov a dobrých príkladov úspešnej aplikácie biznis plánu. „Keď hovoríme o biznise v kreatívnom sektore, ľudia spozornejú. Nie sú si istí týmto slovom a jeho významom v danej konotácii.“

„Projekt Creative Lenses ukončíme v apríli 2019, no už teraz vieme, ako využijeme jeho výstupy v novom projekte Creative and Cultural Spraces and Cities (CCSC).“ Napriek tomu, že presah medzi projektmi nie je tematický, vzájomne sa prepájajú s niektorými nástrojmi, a to konkrétne s benchmarking toolom a knowledge base. Chceme ich rozšíriť a sprostredkovať aj kreatívnym centrám, ďalším umeleckým organizáciám a kreatívnym hubom. Knowledge base tu tvorí základ pre pokračovanie ďalšej témy vytvárania úspešných príbehov miest.

CCSC predstavuje nadstavbu práce, ktorú sme vložili do projektu Creative Lenses. Je to vyššia úroveň, ktorou je tvorba odporúčaní pre samosprávy, aby lepšie porozumeli kreatívnemu sektoru a tomu, ako veľmi ovplyvňuje fungovanie kultúry. Je to významná agenda v rozhodovaní sa o budúcnosti mesta prostredníctvom politiky konania. Na základe metodológie co-creation a co-design, ktorú sme si osvojili v európskom projekte CO.Create – medzi vládou a kreatívnymi priestormi, očakávame, že sa nám podarí vytvoriť lepšie mestá na vyššej úrovni: „Pokračujeme v aplikácii úspešnej metodológie, zmenili sme len tému.“

Creative Lenses bol pilotným projektom Európskej únie a spomínali ho mnohé publikácie. Vďaka nemu mohli Trans Europe Halles (TEH) zastupovať hlas kultúry v dialógu medzi Európskou komisiou a kultúrnym sektorom. Výzva na predloženie projektu CCSC explicitne menovala TEH ako vedúceho partnera v tomto projekte, preto sme mali predpoklad na úspešné získanie grantu. Metóda koordinácie projektov Creative Lenses a CCSC je považovaná za dobrý príklad realizácie Európskeho projektu.

Cieľom Creative Lenses bolo pomôcť kultúrnym centrám a posunúť ich na vyššiu, profesionálnejšiu a produktívnejšiu úroveň. Pred jeho koncom chceme úspešné výsledky sprostredkovať kultúrnym manažérom.

Prostredníctvom teórie, prezentácií, prípadových štúdií, videí či skupinovej práce si účastníci overia ich relevanciu a spôsob aplikácie. Zároveň spoznajú príklady úspešnej implementácie inovácií v iných organizáciách a naučia sa definovať udržateľnosť vo vlastnej organizácii. Zistia dôvody, prečo sú jedni úspešní a iní zlyhávajú, aký je ideálny všeobecný prístup k rozvoju a zmene a to, ako začať s procesom efektívnej zmeny. Workshopu sa môžu zúčastniť kultúrni profesionáli s najmenej tromi rokmi skúseností v oblasti riadenia kultúrnych centier a organizácií. Facilitátorom workshopu bude Sandy Fitzgerald – umelec, aktivista, skúsený kultúrny manažér a konzultant, ktorý je zároveň aj zakladateľom City Arts Centre v Dubline a partner v Olivearte Culture Agency.


Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

fpu