Predaj svoj produkt v online svete // výzva
  • Vzdelávanie
  • Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 0401 Košice, Alfa

  • Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 0401 Košice, Alfa
  • máj 2018
  • Registrácia ukončná

Príď na náš workshop, kde sa oboznámiš so základnými postupmi a zistíš, ako testovať rôzne metódy v praxi.  Počas troch hodín sa oboznámiš so základnými marketingovými nástrojmi pre gastro segment, ktoré sú kľúčom k odlíšeniu produktu na trhu.

Na základe vlastnej úspešnej praxe sa s tebou o svoje know-how podelí lektor Gabriel Oprendek. Je spoluzakladateľom rodinnej firmy Opre’ Cider, s.r.o., ktorá začala vyrábať jeden z prvých ciderov na Slovensku. Študoval marketing a ekonomiku v Dánsku. Zároveň je absolventom programu Erasmus pre mladých podnikateľov by CIKE, počas ktorého sa vzdelával v Španielsku. Na základe praxe vo vlastnom podniku ťa dokáže naučiť, ako budovať rozvoj značky, marketingu, stratégií, ako organizovať, riadiť manažment a financie.


KEDY: 9. mája 2018 od 16:00 do 19:00
KDE: Areál Kasární/Kulturparku na Kukučínovej 2 v Košiciach (budova Alfa)
ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ!
Vyplň registračný formulár do 8.mája 2018: http://bit.ly/2JwCoOR
V prípade otázok sa obráť na: ap.ke@npc.sk

Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).


Vzdelávanie novinky

Vzdelávanie eventy