Udržateľný rozvoj miest a nový územný plán pre Košice
  • Event
  • 29 máj 2015 o 09:00

  • Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Medzinárodná konferencia
Udržateľný rozvoj miest a nový Územný plán pre Košice

Košice, Kasárne/Kulturpark - 29. máj 2015
Pavilón Alfa, sála 1

Príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice

Organizátori: Francúzsky inštitút na Slovensku, mesto Košice - Útvar hlavného architekta mesta Košice, nezisková organizácia Košice 2013

Partneri: Goethe-Institut Bratislava, Creative Europe Desk Slovakia, Francúzska aliancia Košice, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, ZMOS, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Vedecká koncepcia projektu: Alena Kubova-Gauché, architektka a historička

Táto konferencia sa koná v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košice 2013.

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia a poukázať na stratégie premeny mesta, ku ktorým navádza možný rozdiel v ponímaní územného plánu a projektu mesta. Viaceré otázky určujú smer diskusie. V čom spočíva dnes význam územného plánu? Aké sú jeho hlavné ciele? Nakoľko sa zmenili podmienky realizácie dlhodobého plánu rozvoja mesta? Je možné zaviesť do návrhu výzvy trvalo udržateľného rozvoja? Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie? Z čoho vychádzať, čo treba preskúmať, ak ide o projekt premeny mesta? Treba si však tiež položiť otázku politiky mesta v regióne a nezabudnúť pritom prehodnotiť koncepciu Košíc ako metropoly.

Jazyky konferencie: slovenčina, francúzština
Konferencia bude simultánne tlmočená.

PROGRAM
29. máj 2015

9:00-9:30
Slávnostné otvorenie & Úvod konferencie

Richard Raši, Primátor mesta Košice
Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku
Petronela Királyová, hlavná architektka mesta Košice
Alena Kubova-Gauché, architektka, historička, Laborátorium MHA, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Grenoble

9:30-10:00
História územného rozvoja Košíc

Ladislav Kočiš, architekt, UHA Košice

Východiská tvorby územného plánu
Martin Jerguš, architekt, UHA Košice

10:00-10:30
Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta Košice

Alexander Bél a Viktor Malinovský, architekti, autori víťazného návrhu súťaže „Návrh zásad a základných smerov územného rozvoje mesta pre účely spracovania územného plánu mesta Košice“

10:30-10:50
Prestávka

10:50-12:10
Zahraničné príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice – z Francúzska
Cristiana Mazzoni, architektka, riaditeľka laboratória AMUP/ENSAS, profesorka, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) v Štrasburgu,
Yannis Tsiomis, architekt, urbanista, profesor, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) a Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris La Villette

12:10-12:30
Diskusia

12:30-14:00
Prestávka na obed

14:00-14:40
Zahraničné príspevky do diskusie na tému nového územného plánu mesta Košice – z Nemecka
Max Welch Guerra, politológ a urbanista, Riaditeľ Inštitútu Bauhaus pre dejiny a teóriu architektúry a urbanizmu, Bauhaus-Universität Weimar

14:40-15:10
Dopravná prognostika, premeny v strednej Európe a čo ďalej v Košiciach

Jan Kašík, vedúci spracovateľského kolektívu Stratégie rozvoja dopravy v Košiciach

15:10-15:30
Diskusia & záver

Pozvánku na konferenciu si môžete pozrieť tu: http://www.creativeindustry.sk/wp-content/uploads/downloads/2015/05/pozvanka_sk.pdf

__________________________________

Conférence internationale
Contributions au débat sur le nouveau plan d’urbanisme de la ville de Košice
Košice, Kasárne/Kulturpark - 29 mai 2015
Pavillon Alfa, salle 1

Un développement urbain durable
et un nouveau plan d’urbanisme
pour Košice

Organisateurs : Institut français de Slovaquie, Mairie de Košice - Bureau de l’architecte en chef, association Košice 2013

Partenaires : Goethe-Institut Bratislava, Creative Europe Desk Slovakia, Alliance française Košice, Faculté de philosophie de l’Université P. J. Šafárik, ZMOS, Faculté des arts de l´Université technique à Košice

Responsable scientifique: Alena Kubova-Gauché, architecte et historienne

Cette conférence est organisée dans le cadre du cycle de débats sur la ville innovante initié en 2012 par l’Institut francais de Slovaquie et Košice 2013.

Dans un contexte de travail sur le nouveau plan d’urbanisme de Košice, le but de cette conférence est d‘ouvrir une confrontation internationale qui permettra de s’interroger sur les stratégies des différents acteurs de la ville. Le questionnement portera sur ce qu’est aujourd’hui un projet urbain. De quoi relève-t-il ? Quels sont ses objectifs ? Comment est-il mis en œuvre ? Comment le projet de la ville peut-il prendre en compte les enjeux du développement durable ? Dans quelles stratégies urbaines globales doit-il s’inscrire à l’heure de la transition énergétique ? Il sera tout aussi important de se poser la question de la politique de la ville à l’échelle du territoire. A Košice, comment faut-il aujourd’hui penser la notion de métropole?

Langues des interventions : français, slovaque
Traduction simultanée assurée.

PROGRAMME
29 mai 2015

9:00-9:30
Ouverture officielle & propos introductif
Richard Raši, Maire de Košice
Didier Lopinot, Ambassadeur de France en Slovaquie
Petronela Királyova, Architecte en chef de la ville de Košice
Alena Kubova-Gauché, architecte, historienne, Laboratoire MHA, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Grenoble

9:30-10:00
Histoire du développement urbain de la ville de Košice
Ladislav Kočiš, architecte, Bureau de l’architecte en chef - UHA Košice
A l’origine du plan d’urbanisme
Martin Jerguš, architecte, Bureau de l’architecte en chef - UHA Košice

10:00-10:30
Principes et tendances pour le développement urbain à venir de la ville de Košice
Alexander Bél et Viktor Malinovský, architectes, auteurs de la proposition de nouveau plan d’urbanisme pour la ville de Košice, Concours 2014, 1er prix

10:30-10:50
Pause

10:50-12:10
Contributions de l’étranger – présentation d’exemples français
Cristiana Mazzoni, architecte, directrice du laboratoire AMUP/ENSAS, professeur, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Strasbourg
Yannis Tsiomis, architecte, urbaniste, professeur, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris La Villette

12:10-12:30
Discussion

12:30-14:00
Pause déjeuner

14:00-14:40
Contributions de l’étranger – présentation d’exemples allemands
Max Welch Guerra, politologue et urbaniste, professeur, Directeur de l’Institut Bauhaus pour l’histoire et la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Bauhaus-Universität Weimar

14:40-15:10
Transports, transformation de l’Europe centrale et évolutions futures de la ville de Kosice
Jan Kašík, responsable de l’équipe élaborant la Stratégie de développement des transports à Košice

15:10-15:30
Discussion & conclusion